• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Niedziela Chrztu Chrystusa

8 sty­cz­nia 2023 r.

1.Dzisiejszą niedzielą Chrztu Chrys­tusa kończymy w Koś­ciele okres Nar­o­dzenia Pańskiego, a rozpoczy­namy okres zwykły.

2.Za tydzień w niedzielę 15 sty­cz­nia na mszy św. o godz. 11.30 zaprzysięże­nie nowej Rady Parafialnej.

3.Jest do naby­cia prasa katolicka. Oba tygod­niki są w cenie 10 zł.

4.W min­ionym tygod­niu odbyły się pogrzeby: Edwarda Niegody z Klesz­towa i Zbig­niewa Pąka z Dryszc­zowa jak również papieża seniora Benedykta XVI /​Wieczny odpoczynek…/

5.Życzę wszys­tkim dobrej niedzieli i całego tygodnia.

Wiz­yta duszpasterska

11stycznia /​środa/​Annopol, Syczów

12 sty­cz­nia /​czwartek/​Stanisławów

13 sty­cz­nia /​piątek/​Puszcza

14 sty­cz­nia /​sobota/​Dryszczów

Początek wiz­yty o godz. 9.00


Uroczys­tość Świętej Bożej Rodzicielki

1 sty­cz­nia 2023 r.

1.W piątek 6 sty­cz­nia Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Msze święte jak w niedziele. Na każdej mszy bło­gosław­ieństwo kredy, kadzidła i wody. Wodę przynosimy we włas­nych naczy­ni­ach. Taca na misje.

2.W tym tygod­niu I czwartek, I piątek i I sob­ota miesiąca. W czwartek msza św. o godz. 18.00 a po niej ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 19.30. W I piątek z racji uroczys­tości spowiedź przed mszą świętą. W I sobotę nabożeństwo od 16.15.

3.W sty­czniu nie ma odwiedzin chorych z Komu­nią Świętą.

4.Przyszła niedziela to Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy Okres Nar­o­dzenia Pańskiego. Tego dnia odnow­imy nasze przyrzeczenia chrz­cielne. Proszę przynieść świece.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 200 zł.

6.Na cmen­tarzu zawalił się grób. /​nie podpisany/​Zna­j­duje się on miedzy grobami z nazwiskiem Piszczek. Proszę dys­po­nenta o zabez­piecze­nie tego miejsca.

7.Zaprzysiężenie nowej Parafi­al­nej Rady Dusz­paster­skiej będzie 15 sty­cz­nia na mszy św. z godz. 11.30.

8.Wizyta dusz­paster­ska w tym tygodniu:

•poniedzi­ałek 2 sty­cz­nia od godz. 9.00 Annopol i Syczów

•wtorek 3 sty­cz­nia od. godz. 9.00 Puszcza

•Środa 4 sty­cz­nia od godz. 9.00 Stanisławów

•Czwartek 5 sty­cz­nia od. godz. 9.00 Kazimierówka

•Sob­ota 7 sty­cz­nia od godz. 9.30 Dryszczów

9.We wtorek o godz. 13.30 pogrzeb śp. Edwarda Niegody z Klesz­towa, ul. Leśna /​Wieczny odpoczynek/

Niech Boże bło­gosław­ieństwo prowadzi nas przez cały 2023 rok.


Św. Szczepana

26 grud­nia 2022 r.

1.Jutro 27 grud­nia z racji święta św. Jana Apos­toła msza św. o godz. 9.00. Na zakończe­nie mszy św. bło­gosław­ieństwo wina.

2.W sobotę 31 grud­nia ostatni dzień roku kalen­dar­zowego. O godz. 17.00 msza święta dziękczynna, a po niej nabożeństwo z wys­taw­ie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu. Przed Bogiem, który jest Panem his­torii i czasu uklękniemy, aby podz­iękować za wszelkie dobro, przeprosić za wszelkie zło i oddać Bogu chwałę.

3.Przyszła niedziela – Nowy Rok – Uroczys­tość Świętej Bożej Rodzicielki.

4.Od nowego roku taca w pier­wsze niedziele miesiąca będzie tacą inwestycyjną.

5.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 2 x po 100 zł. Bóg zapłać za dzisiejszą tacę na KUL.

6.Dziękuję Mateuszowi Kubów i Mateuszowi Grzy­wnie za pomoc przy budowie szopki oraz Pani Joli Bureć za dekoracje.

7.Dziękuję Markowi Kowal­czukowi i Pawłowi Tates za choinki do deko­racji kościoła.

8.Wizytę dusz­paster­ską rozpocznę 2 sty­cz­nia od Annopola.

9.Prasa katolicka.

10.Błogosławieństwo owsa.


IV Niedziela Adwentu

18 grud­nia 2022 r.

1.Bogu niech będą dzięki za czas naszych rekolekcji, za zasłuchanie w Boże słowo i sakra­ment spowiedzi.

2.W środę 21 grud­nia od godz. 9.00 wiz­yta u chorych. Można jeszcze zgłosić takie osoby.

3.W czwartek o godz. 17.00 zostanie odpraw­iona msza św. w intencji wszys­t­kich, którzy pod­jęli Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Mija właśnie 9 miesiąc tej mod­l­itwy. Dziękuję wszys­tkim, którzy pod­jęli się tego dzieła. Nową edy­cję tego dzieła rozpoczniemy 25 marca.

4.W piątek 23 grud­nia zapraszam na godz. 16.30 na różaniec w intencji zmarłych parafian w min­ionym roku i wszys­t­kich naszych blis­kich zmarłych. A o godz. 17.00 msza święta za zmarłych. Imiona zmarłych można wyp­isać na kartce wypominkowej.

5.W sobotę Wig­ilia Nar­o­dzenia Pańskiego. Tego dnia zapraszam na ostat­nie roraty na 6.30. Po tej mszy św. będzie możli­wość otrzy­ma­nia światełka betlejemskiego.

6.Wieczorem usiądziemy do wiecz­erzy wig­ili­jnej, która ma wyjątkowy, religi­jny charak­ter. To pamiątka tej nocy, w której nar­o­dził się Jezus Chrys­tus. Wiecz­erzę rozpoczy­namy wspólną mod­l­itwą, odczy­tu­jemy frag­ment Ewan­gelii o nar­o­dze­niu Jezusa wg św. Łukasza, dzie­limy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, dzięku­jemy za otrzy­mane dobro, daru­jemy sobie krzy­wdy i urazy, spoży­wamy pokarmy i śpiewamy kolędy(…)

7.Pasterka w kapl­icy o godz. 22.00 a w koś­ciele o 24.00.

8.Msze święte w Boże Nar­o­dze­nie i w św. Szczepana o godz. 8.30, 10.00 i 11.30.

9.Są jeszcze do naby­cia świece Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom — Car­i­tas na stół wigilijny.

10.Prasa katolicka.

11.W czwartek odbył się pogrzeb śp. Marka Gruszczyńskiego z Klesz­towa. /​Wieczny odpoczynek…/

Niech Boże bło­gosław­ieństwo towarzyszy nam w przeży­wa­niu ostat­niego tygod­nia adwentu i tajem­nicy Wcie­le­nia Bożego Syna.