• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

2 Niedziela Wielkiego Postu

5 marca 2023 r.

1.Dzisiaj II Niedziela Wielkiego Postu przeży­wana jako Dzień Mod­l­itwy, Postu i Sol­i­darności z Misjonarzami/…/

2.W zakrys­tii można nabyć baranka paschal­nego /​z czekolady/​, Dochód ze sprzedaży zasili dzi­ałal­ność naszego archi­diecez­jal­nego Caritas.

3.W środę 8 marca obchodz­imy Dzień Kobiet. W naszym koś­ciele będziemy się mod­lić o godz. 10.00 za kobi­ety ze Środowiskowego Domu Pomocy „Wrzos” z Wołkowian i Wólki Leszcza­ńskiej, a o godz. 17.00 za wszys­tkie kobi­ety naszej parafii. Serdecznie zapraszam do wspól­nej modlitwy.

4.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną, za ofi­ary indy­wid­u­alne. Ostat­nio złożono 100 i 200 zł. Dzisiaj też wspier­amy ofi­arą do puszki misjonarzy.

5.Serdecznie zapraszam na Drogę Krzyżową w piątki na godz.17.30 i Gorzkie Żale w niedziele na godz. 11.10.


1 Niedziela Wielkiego Postu

26 lutego 2023 r.

1.Zapraszam na nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poś­cie: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w niedziele o godz. 11.10.

2.Przez cały Wielki Post można składać jał­mużnę do worka przy kra­cie w myśl słów Ewan­gelii – niech nie wie twoja lewa ręka co czyni prawa.

3.W tym tygod­niu I czwartek, I piątek i I sob­ota miesiąca. W czwartek od godz. 16.00 Ado­racja Najśw. Sakra­mentu, w piątek o 16.30 spowiedź, o 17.00 msza św. i Droga Krzyżowa. W sobotę nabożeństwo od godz. 16.15.

4.W piątek od 9.00 wiz­yta u chorych.

5.1 marca przeży­wamy w naszej Ojczyźnie Dzień Żołnierzy Niezłom­nych. Pamię­ta­jmy tego dnia o tych wszys­t­kich, którzy odd­ali życie za wol­ność naszego kraju. Módlmy się też za naszą Ojczyznę.

6.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii.

7.Ostatnio wiał silny wiatr i na cmen­tarzu uczynił wiele nieporządku/​porozrzu­cane kwiaty, pobite szkło/​Bardzo proszę o zro­bi­e­nie porządku przy grobach, szczegól­nie ze szkłem, gdyż chcielibyśmy wywieźć kon­tener ze szkłem.

8.Zachęcam do czy­ta­nia prasy katolickiej.

Niech Pan Bóg bło­gosławi nas na owocne przeży­wanie Wielkiego Postu.


7 Niedziela zwykła

19 lutego 2023 r.

1.W środę rozpoczy­namy Wielki Post czas nawróce­nia, odnowy naszych serc i wiary, czas pokuty, postu i mod­l­itwy. Rozpoczniemy go od wymownego obrzędu posy­pa­nia głów popi­ołem w środę popiel­cową. Msze święte o godz. 8.30, 10.00/kaplica/ i 17.00.

2.W środę popiel­cową obow­iązuje nas post ścisły tj. wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięs­nych i post. „ Prawem o wstrzemięźli­wości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poś­cie są związane wszys­tkie osoby pełno­let­nie, aż do rozpoczę­cia 60 roku życia” KPK kan.1252.

3.W przeży­wa­niu tego czasu pomocą będą: w piątki Droga Krzyżowa /​godz. 17.30/, Gorzkie Żale – w niedziele /​godz. 11.10/, Rekolekcje wielko­postne są zaplanowane na 31 marca i 1 kwietnia.

4.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, na pomoc ofi­arom trzęsienia ziemi i sem­i­nar­ium duchowne.

5.Jest do naby­cia prasa katolicka.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo przeprowadzi nas szczęśli­wie przez czas Wielkiego Postu.


6 Niedziela zwykła

12 lutego 2023 r.

1.Polecamy w mod­l­itwie wszys­tkie ofi­ary trzęsienia ziemi w Syrii i Tur­cji. Dzisiaj też w koś­ciołach naszej archi­diecezji prowad­zona jest zbiórka ofiar do puszki na pomoc potrzebującym.

2.Dziękuję również za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za ostat­nią tacę inwest­y­cyjną i bez­imi­enną ofiarę.

3.Za tydzień taca na seminarium.

4.Przy rozlicza­niu PIT-​ów nie zapom­ni­jmy o przekaza­niu 1,5 % na orga­ni­za­cje pożytku publicznego.