• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia
1. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa wprowadza nas w tajem­nicę Wielkiego Tygod­nia. Jak Jezus wszedł do Jero­zolimy, tak przy­chodzi dziś do nas. Oby nie okazało się jed­nak, że stoimy w tym tłu­mie, który woła „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał „ Na krzyż z nim”. Prośmy o łaskę przeży­cia prawdzi­wej radości z powodu nowego życia, które ofi­aruje nam Zmartwychwstały.

1.Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Meki Pańskiej, Niedzielą Palmową.Jej litur­gia wprowadzi nas w ostatni etap Wielkiego Postu, a następu­jące po niej dni Wielkiego Tygod­nia umożli­wią nam głębokie przeży­wanie tajem­nicy Męki i Zmartwych­w­sta­nia Chrys­tusa Pana. Pod­czas liturgii będą pobło­gosław­ione palmy, które przy­pom­i­nają palmy słane pod stopy wjeżdża­jącego do Świętego Miasta Chrystusa.

1. Dzisiaj przestaw­iliśmy zegarki na czas letni a więc msze św. na tygod­niu będą odpraw­iane o godz. 18.

1. W dniu wczo­ra­jszym zakończyła się pere­gry­nacja Relik­wii Drzewa Krzyża Świętego. Mszę św. na zakończe­nie odprawił ks. Biskup Mieczysław Cisło.