• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

XXX niedziela w ciągu roku 29 października 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w środę Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych, we czwartek Wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny, w piątek św. Karola Boromeusza

2.Od dzisiaj można składać kartki wypominkowe do przy­go­towanej puszki. Mod­l­itwę wypominkową rozpoczniemy od przyszłego poniedzi­ałku 6 listopada.

3.W środę Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. o godz. 8.30 i 11.00 w koś­ciele. Po mszy św. z godz. 11.00 rozpocznie się pro­cesja z mod­l­itwą za zmarłych. I stacja przy koś­ciele a pozostałe na cmentarzu.

4.2 listopada Wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych. Mod­limy się za dusze w czyśćcu cier­piące. Spieszymy z darem mod­l­itwy, Komu­nii świętej i zyski­wanych Odpustów. Od 1 do 8 listopada, każdy kto przyjmie Komu­nię świętą, naw­iedzi cmen­tarz, pomodli się w intenc­jach, które wyz­nacza Ojciec Święty i za zmarłych może zyskać odpust zupełny. Msze św. tego dnia o godz. 8.30 i 17.00. Po mszy św. z godz. 8.30 pro­cesja żałobna na cmentarzu.

5.W tym tygod­niu I czwartek, I piątek i I sob­ota miesiąca. W I czwartek ado­racja od godz. 16.00, w I piątek spowiedź od 16.30, a w sobotę początek nabożeństwa o godz. 16.15.

6.W piątek wiz­yta u chorych od godz. 9.00.

7.Zapowiedzi przedślubne: Paweł Daniluk i Patrycja Ewelina Prus z Kaz­imierówki zapowiedź II.

8.Bóg zapłać się za ofi­ary składane na potrzeby naszej parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 200 zł. Za tydzień taca inwestycyjna.

9.W piątek odbył się pogrzeb śp. Ireny Kudrej ze Stanisła­wowa /​Wieczny odpoczynek…/


XXIX niedziela w ciągu roku 22 października 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w sobotę św. Szy­mona i Judy Tadeusza Apos­tołów, święto.

2.Kończy się październik, miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zapraszam do udzi­ału w nabożeńst­wie różań­cowym od poniedzi­ałku do soboty o godz. 16.30.

3. Na ołtarzach bocznych są wyłożone karty, na których wyp­iszemy imiona naszych blis­kich zmarłych, aby pole­cać ich w mod­l­itwie wypominkowej. Wypominki można składać do przy­go­towanej puszki od przyszłej niedzieli.

4.Bóg zapłać się za ofi­ary składane na potrzeby naszej parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 100 zł. Dzisiaj przy wyjś­ciu z koś­cioła puszka na potrzeby misji.

5.Sprawy cmen­tarza.


XXVIII niedziela w ciągu roku 15 października 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Jad­wigi Śląskiej, tego dnia przy­pada również 45 rocznica wyboru Karola Woj­tyły na papieża, we wtorek św. Ignacego Anti­ocheńskiego, w środę święto św. Łukasza Ewan­ge­listy, w piątek św. Jana Kantego.

2.Trwa październik miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zapraszam do udzi­ału w nabożeńst­wie różań­cowym od poniedzi­ałku do soboty o godz. 16.30.

3.Przeżywamy XXIII Dzień Papieski pod hasłem — Jan Paweł II Cywiliza­cja Życia. Przy wyjś­ciu z koś­cioła można złożyć do puszki ofi­arę na fun­dusz Dzieło Nowego Tysią­cle­cia - wspier­a­jący zdolną młodzież z niezamożnych rodzin.

4.Bóg zapłać się za ofi­ary składane na potrzeby naszej parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 200 zł.

5.Powoli przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości Wszys­t­kich Świę­tych i Dnia Zadusznego. Będziemy porząd­kowali mogiły naszych blis­kich. Nie zapom­ni­jmy o tych opuszc­zonych. Przy porząd­kach proszę o właś­ciwą seg­re­gację śmieci. W min­ionym tygod­niu został wywieziony kon­tener ze śmieciami.

6.Przeżywany czas to dobra okazja do uzu­pełnienia deklaracji dys­po­nenta grobu oraz wniesienia opłaty na utrzy­manie cmentarza.

7.Na bocznych ołtarzach są wyłożone karty, na których wyp­iszemy imiona naszych blis­kich zmarłych, aby pole­cać ich w mod­l­itwie wypominkowej.


XXVII niedziela w ciągu roku 8 października 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w piątek wspom­nie­nie bł. Hon­o­rata Koźmińskiego

2.Trwa październik miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zapraszam do udzi­ału w nabożeńst­wie różań­cowym od poniedzi­ałku do soboty o godz. 16.30.

3.Dzisiaj na godz. 19.00 do Bazy­liki na Górze Chełm­skiej zaprasza ks. Dziekan, gdzie rozpocznie się mod­l­itwa różań­cowa z pro­cesją uli­cami miasta – z nie­sioną ikoną Matki Bożej Chełmskiej.

4.Za tydzień będziemy przeży­wali XXII Dzień Papieski pod hasłem — Jan Paweł II Cywiliza­cja Życia. Ofi­ary zbier­ane do puszki będą przez­nac­zone na fun­dusz Dzieło Nowego Tysią­cle­cia - wspier­a­jący zdolną młodzież z niezamożnych rodzin.

5.Bóg zapłać się za ofi­ary składane na potrzeby naszej parafii, za ostat­nią tacę inwest­y­cyjną. Dziękuję też za 2 bez­imi­enne ofi­ary i za dzisiejsze ofi­ary przez­nac­zone na misje.

6.Dziękuję Mateuszowi Kubów, Tomas­zowi Grzy­wnie, Tomas­zowi Chaińskiemu i Prze­mysła­wowi Boguck­iemu za pomoc w trans­porcie i skład­owa­niu opału na ogrze­wanie koś­cioła i ple­bani, a Panu Leszkowi Ciupie za uży­cze­nie powierzchni mag­a­zynowej i podnośnik.

7.Jutro o godz. 10.00 odbędzie się pogrzeb śp. Anny Bag­niuk z Ksawerowa, a we wtorek o godz. 10.00 pogrzeb zmarłego Jana Zarychty z Roz­toki /​Wieczny odpoczynek/