• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

III Niedziela Adwentu - GAUDETE

11 grud­nia 2022 r.

1.Przeżywamy III niedzielę adwentu. Nosi ona nazwę Gaudete – radu­j­cie się - bo przyjś­cie Pana jest bliskie.

2.W piątek i w sobotę rekolekcje adwen­towe w naszej parafii. Czas słucha­nia słowa Bożego i nawróce­nia serca czego wyrazem jest przys­tąpi­e­nie do spowiedzi świętej. To bezpośred­nie przy­go­towanie do Uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego.

3.W piątek msze święte z nauką rekolek­cyjną o 9.00 i 17.00 w koś­ciele, a o 11.00 w kapl­icy. W sobotę dzień spowiedzi od 8.30 i 16.30 w koś­ciele, a od 10.30 w kaplicy.

4.Proszę też o zgłaszanie tych, którzy nie mogą dotrzeć do koś­cioła, aby się wyspowiadać i przyjąć Komu­nię świętą. Wiz­yty domowe będą w środę 21 grud­nia od godz. 9.00.

5.Są jeszcze do naby­cia świece Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom — Car­i­tas na stół wigilijny.

6.Potrzebne są 23 nieduże choinki do szopki /​wąskie/​. Gdyby ktoś chciał ofi­arować to proszę o kontakt.

7.W przyszłą niedzielę po mszy św. z godz. 11.30 będzie można otrzy­mać Betle­jem­skie światełko pokoju. Proszę przynieść lam­pi­ony, aby wziąć i prze­chować ten szczególny znak obec­ności Chrys­tusa, aby od niego zapalić świece na wig­ili­jnym stole.

8.Bóg zapłać za składane ofi­ary na tacę czy indy­wid­u­al­nie. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 2 x 200 zł. Z tydzień zbierzemy grud­niową tacę inwestycyjną.

9.Dzisiaj można złożyć ofi­arę do puszki na Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom.

10.Dziękuję wszys­tkim, którzy przynieśli dary, aby wesprzeć Bank żywności i Paczuszkę dla maluszka.

Niech Pan Bóg napełni nasze serca radoś­cią i bło­gosławi na nowy tydzień i na czas naszych rekolekcji.


II Niedziela Adwentu

4 grud­nia 2022 r.

1. Przeży­wamy II niedzielę adwentu, a zarazem I niedzielę miesiąca.

2. W czwartek Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP. Msze święte o godz. 8.30 w koś­ciele i 10.00 w kapl­icy. Taca z tego dnia przez­nac­zona na Fun­dusz Ochrony Życia.

3. W Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP swoje dzieło mod­litewne rozpocznie utwor­zona Mar­garetka czyli mod­l­itwa za kapłana. Zapisane osoby proszę jeśli to możliwe o przy­by­cie na mszę św. o godz. 8.30.

4. Tego dnia od godz. 12.00 do 13.00 Godz­ina Łaski. Matka Boża pod­czas objaw­ień powiedzi­ała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grud­nia, w połud­nie obchod­zono „Godz­inę łaski dla całego świata”. Dzięki mod­l­itwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Jest moim życze­niem, aby ta Godz­ina była rozpowszech­niona. Wkrótce ludzie poz­nają wielkość tej Godziny łaski”. Zapraszam na mod­l­itwę do koś­cioła. Będzie to ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu w ciszy.

5. Dzisiaj zostaną pobło­gosław­ione opłatki. Dobrym zwycza­jem jest przyję­cie opłatka na białym talerzu i postaw­ie­nie go w god­nym miejscu, gdzie będzie czekał aż do Wig­ilii. Rad­nych proszę o rozniesie­nie opłatków do domów naszej parafii. Złożone ofi­ary przez­naczymy na zakup elek­trycznych dzwonów /​kurantów/​ do naszego kościoła.

6. Zapraszam na roraty w sobotę na godz. 6.30.

7. W zakrys­tii są do naby­cia świece Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom Car­i­tas na stół wigilijny.

8. Jak ogłasza­łem w ubiegłą niedzielę, adwent to czas czynienia dobra, wspiera­nia różnych dzieł chary­taty­wnych. Na pewno niek­tórzy mają już swoje wybrane dzieła, które wspier­ają. Dla tych, którzy nie mają, a chcieliby włączyć się w jakieś dzieło pro­ponuję dwa:

· Wspar­cie banku żywności /​przyniesie­nie żywności o długim ter­minie ważności /​cukier, mąka, kasze, makarony, kon­serwy, olej/

· Paczuszka dla maluszka, to wspar­cie Fun­dacji Małych Stópek, która zaj­muje się udzielaniem pomocy matkom oczeku­ją­cym nar­o­dzin dziecka i po nar­o­dz­i­nach, które są w trud­nej sytu­acji, wspier­ają Domy Samot­nych Matek /​ artykuły higien­iczne do pielę­gnacji niemowląt, takie jak: pieluszki, żele, pudry, kremy, szam­pony i oliwki/​lub pomoc finansowa.

9. Sięg­ni­jmy po prasę katolicką.

10.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii i całego koś­cioła powszech­nego. Ofi­arę 50 zł. złożył Dar­iusz Domańczuk. Dzisiaj zbier­ane są ofi­ary do puszki na Pomoc Koś­ciołowi na Wschodzie.

11.Rekolekcje w naszej parafii odbędą się w dni­ach 1617 grudnia.

12.Dzisiaj wybory do rady parafialnej.

Na niedzielę i drugi tydzień naszej adwen­towej drogi niech nam wszys­tkim Pan Bóg błogosławi.


I Niedziela Adwentu

27 listopada 2022 r.

1.Dzisiaj rozpoczy­namy w Koś­ciele nowy rok litur­giczny. Przeży­wamy go pod hasłem „ Wierzę w Koś­ciół Chrys­tu­sowy”. Pier­wszym okre­sem nowego roku jest Adwent. Jezus Chrys­tus przy­chodzi, aby dać światu pokój, którego nic nie zach­wieje. To na Niego czekamy w Adwen­cie. Ten czas można przeżyć tak jak każdy inny, bez wysiłku czy reflek­sji duchowej. A można spróbować inaczej.

2.Pierwsza rzecz to RORATY, msza św. o świcie o Najświęt­szej Maryi Pan­nie. Razem z Maryją oczeku­jemy przyjś­cia Jezusa. Na roraty zapraszam w soboty o godz. 6.30. Przyjdźmy na nie z lampionami.

3.Druga rzecz to rekolekcje adwen­towe - są zaplanowane na 16 i 17 grudnia.

4.Trzecia rzecz to zdrapki adwen­towe. Są jeszcze do wzię­cia przy wyjś­ciu z kościoła.

5.Adwent to czas czynienia dobra. Pewne propozy­cje do włączenia się w dzieła chary­taty­wne oprócz naby­cia świecy zapro­ponuję w przyszłą niedzielę.

6.W tym tygod­niu 1. czwartek, 1. piątek i 1. sob­ota miesiąca. W I czwartek i w I piątek ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu od godz. 16.00. Spowiedź w piątek od godz. 16.30. W I sobotę nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 16.15.

7.Grudniowa wiz­yta u chorych będzie tuż przed Świę­tami we wtorek 21 grud­nia od. 9.00. Proszę zgłaszać chorych.

8.W przyszłą niedzielę będą pobło­gosław­ione opłatki na stół wig­ili­jny. Proszę jeszcze urzę­du­ją­cych Rad­nych o zaniesie­nie ich do naszych rodzin. Będzie można też nabyć świecę Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas.

9.Zostały wywies­zone listy kandy­datów do Rady Parafi­al­nej. Proszę o zapoz­nanie się z nimi. . W razie wąt­pli­wości proszę o kon­takt tele­fon­iczny pod nr 605 61 61 87 od środy.

10.W przyszłą niedzielę wybory do Rady Parafi­al­nej. Proszę przynieść długopis.

11.Msze święte w poniedzi­ałek i wtorek o godz. 18.00.

12.W piątek spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia. Grupa I godz. 18.00 grupa II godz. 19.00.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo pomoże nam w owoc­nym przeży­ciu Adwentu.


XXXIV niedziela zwykła JEZUSA CHRYS­TUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

20 listopada 2022 r.

1.Przeżywamy dzisiaj ostat­nią niedzielę roku koś­ciel­nego - Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata. Ten dzień uświadamia nam, że Jezus Chrys­tus jest Panem całego wszechświata i całego stworzenia. A za tydzień początek nowego roku litur­gicznego. Będziemy przeży­wać go pod hasłem „ Wierzę w Koś­ciół Chrys­tu­sowy”. Nowy rok litur­giczny rozpoczy­namy adwentem.

2.Już dziś można zaopa­trzyć się w ZDRAPKĘ ADWEN­TOWĄ, która może być pomocą w przy­go­towa­niu na Boże Narodzenie.

3.Od 2 niedzieli adwentu będą rozprowadzane świece Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom Car­i­tas – na nasze stoły wig­ili­jne. Do naszych domów dotrą również opłatki wigilijne.

4.Dziękuję P. Jack­owi Mał­da­chowskiemu za uży­cze­nie koparki, a P. Markowi Jam­ro­zowi za wyko­naną pracę na cmentarzu.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby naszej parafii, za dzisiejszą tacę inwestycyjną.

6.Zachęcam do sięg­nię­cia po prasę katolicką.

7.Wszystkim życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.