• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

XXXIII niedziela zwykła

13listopada 2022 r.

1.Za tydzień 20 listopada będziemy obchodzili ostat­nią niedzielę w roku litur­gicznym Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata. Tego dnia z naszego koś­cioła będzie prowad­zona trans­misja telewiz­yjna mszy świętej o godz. 10.00 przez TVP 3 Lublin. W związku z tym będzie zmi­ana w godz­i­nach spra­wowa­nia mszy świętych.

8.00 w kaplicy

10.00 w koś­ciele — transmisja

12.00 w kościele

2.Również w niedzielę 20 listopada odbędą się II Chełm­skie obchody Świa­towego Dnia Młodzieży w parafii św. Rodziny w Chełmie. Początek o godz. 17.00. Grupa młodzieży wybiera się i z naszej parafii.

3.Został uporząd­kowany cmen­tarz po Uroczys­tości Wszys­t­kich Świę­tych. Zostały wywiezione śmiecie. Czekamy na fak­turę. Nad­chodzi czas wyrzu­ca­nia chryzan­tem. Proszę, aby nie wyrzu­cać całości do uschłych kwiatów ale części plas­tikowe jak don­iczka i folia trafiły do kon­tenera – klatki na plastiki.

4.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę na sem­i­nar­ium i puszkę na pomoc Koś­ciołowi w potrze­bie. Za tydzień zbierzemy listopad­ową tacę inwestycyjną.


XXXII niedziela zwykła

6 listopada 2022 r.

1.Dziękuję serdecznie wszys­tkim za udział i mod­l­itwę w Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i w Dniu Zadusznym. Do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych.

2.Dziękuję też za mod­l­itwę wypominkową. Na wypominki jutro zapraszam do kapl­icy na godz. 16.00 Dryszczów, Stanisławów, Syczów i Annopol, a we wtorek na 16.15. Klesztów, Roz­tokę, Kol. Roz­toka i Bielin.

3.W piątek 11 listopada Nar­o­dowe Święto Niepodległości, 104 rocznica jej odzyska­nia. Pro­gram uroczys­tości w naszej parafii: godz. 8.45 pod­niesie­nie flagi państ­wowej, odśpiewanie hymnu nar­o­dowego oraz złoże­nie wieńców pod pom­nikiem niepodległości. godz. 9.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Po mszy św. kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych w wyko­na­niu zespołu „JAK BAND”. Serdecznie zapraszam i proszę również o wywiesze­nie flag nar­o­dowych przy swoich domach.

4.Na 11 listopada została udzielona dys­pensa od wstrzemięźli­wości od pokar­mów mięsnych.

5.Spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 25 listopada I gr. Godz. 18.00 i II gr. Godz. 19.00.

6.W niedzielę 13 listopada będziemy obchodzili w naszej parafii Uroczys­tość Poświęce­nia włas­nego koś­cioła. Będzie to 249 rocznica. Tym wydarze­niem rozpoczniemy rok przy­go­towań do 250 rocznicy tego wydarzenia. Dokład­nie 13 listopada 1772 r. biskup chełm­ski Maksy­mil­ian Ryłło dokonał aktu poświęce­nia tej świą­tyni. To ważny moment w życiu naszej wspól­noty parafialnej.

7.Za dwa tygod­nie 20 listopada będziemy obchodzili ostat­nią niedzielę w roku litur­gicznym Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata. Tego dnia z naszego koś­cioła będzie prowad­zona trans­misja telewiz­yjna mszy świętej o godz. 10.00 przez TVP 3 Lublin. W związku z tym będzie zmi­ana w godz­i­nach spra­wowa­nia mszy świę­tych. W kapl­icy będzie msza św. o godz. 8.00. Następ­nie w koś­ciele o godz. 10.00 – trans­misja i w koś­ciele o godz. 12.00.

8.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 200 i 400 zł. Bóg zapłać z dzisiejszą tacę na budown­ictwo sakralne i puszkę na pomoc osobom bez­dom­nym. Za tydzień taca na seminarium.

9.W piątek odbył się pogrzeb śp. Stanisławy Górak z Klesz­towa. /​Wieczny odpoczynek…/


XXXI niedziela zwykła

30 października 2022 r.

1.Dekret zarządza­jący wybory do parafi­al­nych rad duszpasterskich/…/

2.Kończymy październik – miesiąc różań­cowy. Dziękuję wszys­tkim, którzy uczest­niczyli w nabożeńst­wach różań­cowych w koś­ciele, szczegól­nie dzieciom, jak i tym, którzy pod­jęli mod­l­itwę w domach.

3.We wtorek Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Przy­pom­i­nam, ze jest to Uroczys­tość obow­iązu­jąca do udzi­ału we mszy św. Porządek nabożeństw zaplanowany jest następująco:

1 listopada – Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze święte

o godz. 8.30 i 10.00. Po mszy świętej z godz. 10.00 pro­cesja na cmentarz.

2 listopada, Wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Msze Święte o godz. 8.30 i 17.00. Po mszy świętej z godz. 8.30 przemieścimy się na cmen­tarz i tam pro­cesja z mod­l­itwą za zmarłych. A po połud­niu o godz. 16.15 wypominki za zmarłych z Wołkowian, Dębowego Lasu i Kol. Pobołow­ice i o 17.00 msza święta.

4.Wypominki w tym tygod­niu jeszcze we czwartek 3 listopada: Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów, Kaz­imierówka. Początek o godz. 16.15.

5.Warunki uzyska­nia odpustu dla zmarłych w dni­ach 18 listopada

Naw­iedza­jąc z mod­l­itwą koś­ciół lub kaplicę w uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunk­ami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cier­pią­cych. Pon­adto wypeł­ni­a­jąc określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli mod­litewne) naw­iedze­nie cmen­tarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dzi­en­nie. Warunki uzyska­nia odpustu zupełnego:

• Wzbudzić intencję jego otrzymania

•Być w stanie łaski uświęcającej

•Wyzbyć się przy­wiąza­nia do jakiegokol­wiek grzechu

•Przyjąć w tym dniu Komu­nię Świętą

•. Odnowić naszą jed­ność ze wspól­notą Koś­cioła poprzez odmówie­nie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz mod­l­itwy w intenc­jach blis­kich Ojcu Świętemu.

6.Dziękuję wszys­tkim za właś­ciwe seg­re­gowanie śmieci przy sprzą­ta­niu grobów blis­kich zmarłych. Przy cmen­tarzu pojaw­iła się już tablica ogłoszeń z zasadami korzys­ta­nia z cmen­tarza parafi­al­nego. Jest również ogłosze­nie o trwa­jącej inwen­taryza­cji cmen­tarza. Został też ustaw­iony toi toi, aby zabez­pieczyć potrzeby sanitarne.

7.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii. Ostat­nia taca inwest­y­cyjna wyniosła 1705, 50 gr. Złożono również bez­imi­en­nie 100 zł, jak również wpłynęła na konto parafi­alne ofi­ara za użytkowanie parafi­al­nego pola.

8.W tym tygod­niu I czwartek, piątek i I sob­ota miesiąca. W I piątek spowiedź od 16.30, a nabożeństwo I soboty od 16.15.

9.W piątek wiz­yta u chorych od godz. 9.00.

10.Przeżyjmy Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych ze świę­tym Patronem. Przy wyjś­ciu z koś­cioła można wylosować sobie obrazek ze świę­tym, czy świętą i prosić o wstaw­i­en­nictwo w te szczególne dni kiedy ziemia łączy się z niebem w tajem­nicy „ świę­tych obcowania”.


XXX niedziela w ciągu roku 23 października 2022

1.Rozpoczynamy ostatni tydzień października. I nieustanna prośba i zaprosze­nie do mod­l­itwy różań­cowej w domach i w koś­ciele /​godz. 16.30./

2.Docierają do nas kartki wypominkowe. Są też wyłożone przy wyjś­ciu z koś­cioła, na których trzeba samemu wpisać datę mod­l­itwy. Proszę o czytelne wypeł­ni­anie kart. Wypełnione kartki można składać do przy­go­towanej puszki.

3. Plan wypominek:

2 listopada /​środa/​: Wołkowiany, Dębowy Las, Kol. Pobołowice

3 listopada /​czwartek/​: Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów, Kazimierówka

7 listopada /​poniedziałek/​: Annopol, Syczów, Stanisławów, Dryszczów

8 listopada /​wtorek/​: Klesztów, Roz­toka, Kol. Roz­toka, Bielin

4.Modlitwę rozpoczy­namy o 16.15 odczy­taniem imion z kart wspominkowych, a następ­nie będzie spra­wowana msza św. w intencji

zmarłych.

5.Ogłoszenie gminne: Osoby zain­tere­sowane pref­er­en­cyjnym zaku­pem węgla prosimy o zgłaszanie zapotrze­bowa­nia do soł­tysów i Urzędu Gminy Żmudź do dn. 24.10.2022 r. do godz. 12.00. Tel. 82. 568 01 82.

6.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną. Ostat­nio złożono również bez­imi­en­nie 100 zł.

7.Dzisiaj zbiórka do puszki na Fun­dusz Sol­i­darności Misyjnej.

8.Dziękuję bardzo Panom Krzyszto­fowi i Kamilowi Piszczek za pomoc w mon­tażu tabl­icy ogłoszeniowej na cmentarzu.