• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

XXVI niedziela w ciągu roku 1 października 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek Świę­tych Aniołów Stróżów, w środę św. Fran­ciszka z Asyżu, we czwartek św. Faustyny Kowal­skiej, w sobotę NMP Różańcowej

2.Dziękuję wszys­tkim, którzy wzięli udział w mod­l­itwie do Bożego Miłosierdzia w naszych miejscowościach

3.Rozpoczynamy dzisiaj październik, miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Zachę­cam do tej mod­l­itwy czy indy­wid­u­al­nie czy w naszych rodz­i­nach. W koś­ciele nabożeństwo różań­cowe w dni powszed­nie o godz. 16.30, a w niedziele o 11.10.

4.Chełmskie Cen­trum Ewan­ge­liza­cji zaprasza na szkołę bib­li­jną, która odbędzie się przy Parafii Nar­o­dzenia NMP w Chełmie. To okazja, aby bardziej poz­nać Pismo Święte oraz zaję­cia będą nauczyć się nim posługi­wać. Zaję­cia będą raz w miesiącu. Zapisy i infor­ma­cje na stronie www​.chce​.info. Pier­wsze spotkanie 8 października o godz. 19.00 w Sali różań­cowej na Górze Chełmskiej.

5.W tym tygod­niu I czwartek, I piątek i I sob­ota miesiąca. W I piątek spowiedź od godz. 16.30 .

6.W piątek od godz. 9. 00 odwiedziny chorych z Komu­nią Świętą.

7.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby naszej parafii, za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną, za bez­imi­enną ofi­arę 100 zł. Za tydzień ofi­ary zebrane na tacę przez­nac­zone na misje.


XXV niedziela w ciągu roku 24 wrześ­nia 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w środę św. Win­cen­tego a Paulo, we czwartek św. Wacława, w piątek święto Świę­tych Archan­iołów Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę św. Hieronima.

2.28 wrześ­nia we czwartek po raz kole­jny zgro­madz­imy się o godz. 15.00 na uli­cach naszych miast i wsi, aby mod­lić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachę­cam do udzi­ału w tej mod­l­itwie w naszych miejs­cowoś­ci­ach. Mate­ri­ały do mod­l­itwy w zakrystii.

3.Przyszła niedziela to I niedziela października. Rozpoczy­namy nabożeństwa różań­cowe. W dni powszed­nie będą o godz. 16.30, a w przyszłą niedzielę o 11.15.

4.Bóg zapłać za dzisiejsze ofi­ary na tacę przez­nac­zone na sem­i­nar­ium duchowne. Za bez­imi­enną ofi­arę 200 zł. Za tydzień nasza taca inwestycyjna.


XXIV niedziela w ciągu roku 17 wrześ­nia 2023

1.Dzisiaj rocznica napaści Sowi­etów na Pol­skę. Chwała bohaterom wal­czą­cym w nierównej walce o wol­ność Pol­ski i wieczny odpoczynek dla wszys­t­kich, którzy zginęli.

2.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek święto św. Stanisława Kostki, w środę św. Andrzeja Kim Tae­gon i towarzyszy, we czwartek święto św. Mateusza Apos­toła i Ewan­ge­listy, św. O. Pio.

3.28 wrześ­nia we czwartek po raz kole­jny zgro­madz­imy się o godz. 15.00 na uli­cach naszych miast i wsi, aby mod­lić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachę­cam do udzi­ału w tej mod­l­itwie w naszych miejs­cowoś­ci­ach. Mate­ri­ały do mod­l­itwy będą w przyszłym tygodniu.

4.Do naby­cia prasa katolicka. Dzisiaj nowy numer Mag­a­zynu Niedzieli ‚ Koś­ciół – Dziedz­ictwo — Ojczyzna.


XXIII niedziela w ciągu roku 10 wrześ­nia 2023

1.Dzisiaj w Markowej na Pod­karpaciu Uroczys­tość beat­y­fikacji rodziny Ulmów. Dzięku­jemy Bogu za dar nowych bło­gosław­ionych. Przez ich wstaw­i­en­nictwo pole­ca­jmy Bogu nasze rodziny.

2.Dzisiaj Odpust w Doro­husku ku czci NMP Bolesnej, a w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 Odpust w Żmudzi ku czci Pod­wyższenia Krzyża Świętego.

3.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: we wtorek Najświęt­szego Imienia Maryi, w środę św. Jana Chry­zos­toma, we czwartek Pod­wyższe­nie Krzyża Świętego, w piątek Najświęt­szej Maryi Panny Bolesnej, w sobotę św. Cypri­ana i Korneliusza.

4. W środę 13 dzień miesiąca — Dzień Fatim­ski. Różaniec o godz. 7.30.

5 .Bóg zapłać za składane ofi­ary na tacę na potrzeby parafii i dzieła koś­cielne. Dzisiaj ofi­ary zbier­ane do puszki na Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w środ­kach przekazu.