• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Ogłoszenia dusz­paster­skie IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 30 kwiet­nia 2023 r.

1.Dzisiejsza 4 niedziela wielka­nocna to Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień mod­l­itwy o powoła­nia do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

2.Jutro rozpoczy­namy nowy miesiąc — maj. To czas kiedy w sposób szczególny odd­a­jemy cześć Matce Bożej śpiewa­jąc litanię Lore­tańską ku Jej czci w koś­ciele czy przy­drożnych krzyżach i kapliczkach.

3.W koś­ciele nabożeństwa majowe w dni powszed­nie –zasad­niczo– o godz. 17.40, a w najbliższą I niedzielę miesiąca po każdej mszy św.

4.Proszę o uporząd­kowanie przy­drożnych krzyży i dziękuję za już zro­bione porządki przy krzyżach.

5.We wtorek 2 maja Dzień Flagi RP. Wywieśmy nar­o­dowe barwy przy naszych domach.

6.W środę Uroczys­tość Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Pol­ski oraz rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja/​232/​. Msza święta za Ojczyznę i w intencji strażaków o godz. 9.00. Świę­towanie rozpoczniemy o godz. 8.45 złoże­niem przy naszym pom­niku kwiatów i odśpiewaniem hymnu nar­o­dowego. A po mszy świętej zapraszam na kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych w wyko­na­niu Zespołu zGRAny Band.

7.W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca.

8.W I piątek wiz­yta u chorych od godz. 9.00.

9.Spotkanie kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 5 maja godz. 19.00

10.Zostało zain­stalowane nowe nagłośnie­nie w koś­ciele. Dziękuję P. Arka­dius­zowi Cichos­zowi ze Żmudzi za pomoc w instalacji.

11.Przyszła niedziela to pier­wsza niedziela miesiąca – zbierzemy tacę inwestycyjną.

12.Od poniedzi­ałku przyszłego tygod­nia tj. 8 maja rozpoczniemy mod­l­itwę o urodzaje i dobrą pogodę.

Poniedzi­ałek 8 maja – 19.00 Dryszczów; 19.45 Stanisławów

Wtorek 9 maja – 19.00 Dębowy Las; 19.45 Wołkowiany

Środa 10 maja – 19.00 Annopol, 19.45 Syczów

Czwartek 11 maja – 19.00 Kaz­imierówka; 19.45 Lipinki

13​.Do naby­cia prasa katolicka.


III NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 23 kwiet­nia 2023 r.

1.Dzisiaj przeży­wamy Niedzielę Bib­li­jną, która rozpoczyna Tydzień Bib­li­jny. Jesteśmy zaproszeni, aby czy­tać i rozważać Pismo Święte – Słowo Boże. Zachę­cam, aby przy wyjś­ciu z koś­cioła zabrać ze sobą karteczkę z para­me­trami Pisma Świętego, aby odczy­tać je z domowej Biblii.

2.Spotkanie dla wszys­t­kich kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 28 kwiet­nia o godz. 19.00

3.Do naby­cia prasa katolicka.

4.Ks. Artur ze Żmudzi orga­nizuje piel­grzymkę do Medugorje w dni­ach 29 października 2023 r. Szczegóły na plaka­cie w gablocie.

5.Powoli przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości 3-​cio majowych, Uroczys­tości NMP Królowej Pol­ski i Święta Kon­sty­tucji. Msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków o godz. 9.00. /​szczegóły na plakacie/

6.Gościmy w naszej parafii Zespół Guadalupe. /​Wspól­nota „Guadalupe” pow­stała w 2013r. w Lublinie, jako owoc Spotkań Guadalu­pi­ańs­kich sku­pi­onych wokół Matki Bożej z Guadalupe, patronki życia. Misją wspól­noty jest uwiel­bi­e­nie Boga razem z Maryją oraz krzewie­nie kultu Matki Bożej z Guadalupe. W 2016 roku pow­stała również Wspól­nota Rodzin Guadalu­pi­ańs­kich. W skład wspól­not wchodzą dzieci, młodzież i dorośli/​. Dziękuję za przyję­cia zaproszenia do odwiedzenia nas i wspólną modlitwę.

7.Wczoraj odbył się grzeb śp. Marii Lalik /​Wieczny odpoczynek…/

Życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.


II NIEDZIELA WIELKA­NOCNA czyli Miłosierdzia Bożego 16 kwiet­nia 2023 r.

1.Dzisiaj przeży­wamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu, mod­l­itwa Koronką do Bożego Miłosierdzia i zaw­ierze­nie naszej parafii i całego świata Bożemu Miłosierdziu. Zachę­cam również do mod­l­itwy Koronką w naszych domach.

2.Dzisiaj Święto patronalne Car­i­tas i rozpoczę­cie Tygod­nia miłosierdzia. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez­nac­zone na fun­dusz Caritas.

3.Spotkanie dla wszys­t­kich kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 21 kwiet­nia o godz. 18.30.

4.Do naby­cia prasa katolicka.

5.W przyszłym tygod­niu będziemy goś­cili w naszej parafii Zespół Guadalupe. Razem z nimi będziemy przeży­wać Eucharys­tię o godz. 11.30, a po mszy św. pół­godzinne uwiel­bi­e­nie Pana Jezusa. /​Wspól­nota „Guadalupe” pow­stała w 2013r. w Lublinie, jako owoc Spotkań Guadalu­pi­ańs­kich sku­pi­onych wokół Matki Bożej z Guadalupe, patronki życia. Misją wspól­noty jest uwiel­bi­e­nie Boga razem z Maryją oraz krzewie­nie kultu Matki Bożej z Guadalupe. W 2016 roku pow­stała również Wspól­nota Rodzin Guadalu­pi­ańs­kich. W skład wspól­not wchodzą dzieci, młodzież i dorośli/​. Serdecznie zapraszam do wspól­nej modlitwy.

6.W min­ionym tygod­niu odbyły się pogrzeby Janiny Krakiewicz i Adama Grzeszkiewicza /​Wieczny odpoczynek…/

Życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.


Poniedzi­ałek w Oktawie Wielka­nocny 10 kwiet­nia 2023 r.

1.Serdecznie dziękuję za wspólny czas przeży­cia Wielkiego Postu, Wielkiego Tygod­nia i Triduum Paschal­nego. Za udział w nabożeńst­wach, wspólną modlitwę.

2.Serdeczne dzięki wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do przeży­cia tego czasu. Pani Joli Bureć deko­racje kwia­towe, Pani Jad­widze za szy­cie zasłon na krzyże, Panu Jack­owi Seredzie za przy­go­towanie ogniska.

3.Dziękuję panom, którzy poz­wo­lili umyć sobie nogi, dziękuję wszys­tkim, którzy trwali na ado­racji Pana Jezusa w cza­sie Godziny Świętej, w Wielki Piątek czy w Wielką Sobotę.

4.Dziękuję P. Luc­janowi i całej służ­bie litur­gicznej za piękną posługę przy ołtarzu, dziękuję za włącze­nie się w liturgię czy­ta­ją­cym i śpiewa­ją­cym. Pani Rena­cie za wszys­tkie komen­tarze, które poz­woliły nam jeszcze owoc­niej przeży­wać cel­e­bracje litur­giczne. Dziękuję strażakom za udział w rezurekcji i wartę przy Gro­bie Pańskim. Dziękuję za podzie­le­nie się dobro­ci­ami spoży­w­czymi na czas rekolekcji i Świąt.

5.Trwa Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego, codzi­en­nie o 17.45.

6.Przyszła niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronal­nym Car­i­tas. Rozpoczyna ona Tydzień Miłosierdzia. Ofi­ary zbier­ane do puszek będą przez­nac­zone na „Fun­dusz Caritas”.

7.W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 wys­taw­ie­nie i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

8.Bóg zapłać za wszys­tkie złożone ofi­ary na kwiaty, jał­mużnę wielko­postną czy na tacę/…/ za dzisiejszą tacę na KUL.

9.Bóg zapłać za zain­tere­sowanie naszymi kier­maszami przedświątecznymi.

10.W piątek z racji Oktawy nie obow­iązuje wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięsnych.

Życzę wszys­tkim dobrego przeży­wa­nia tajem­nicy Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego.