• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

5 Niedziela Wielkiego Postu

17 marca 2024 r.

1.We wtorek 19 marca Uroczys­tość ku czci św. Józefa nasz parafi­alny Odpust. O godz. 11.30 nabożeństwo ku czci św. Józefa, a o 12.00 msza św. w intencji parafian.

2.Do przyszłej niedzieli Trwa Nowenna w intencji naszej Ojczyzny za wstaw­i­en­nictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Będzie odmaw­iana po każdej mszy świętej.

3.W piątek i w sobotę 22 i 23 marca nasze parafi­alne rekolekcje wielko­postne, które będą bramą do przeży­wa­nia Wielkiego Tygod­nia. Zapraszam do udzi­ału, do słucha­nia Bożego słowa i do spowiedzi. Godziny rekolekcji w piątek i w sobotę o 9.00, 11.00 /​kaplica/​i 17.00. Spowiedź w sobotę o 8.30, 10.30/ kaplica/​i 16.30.

4.Przy wyjś­ciu z koś­cioła można nabyć czeko­lad­owego baranka na wspar­cie CAR­I­TAS, świecę paschalną na stół wielka­nocny oraz palmy. /…/

5.Za tydzień będzie można nabyć babki wielka­nocne. /​Można jeszcze złożyć zamówienie/.

6.Stare palmy składamy do pudełka w przed­sionku kościoła.

7.W Wielką Sobotę będzie trwała Ado­racja Pana Jezusa w Gro­bie od godz. 9.30 do godz. 16.00. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut. Zapisy w zakrystii.

8.Dziękuję wszys­tkim, którzy włączyli się w porządki przy koś­ciele i na cmen­tarzu. Na cmen­tarzu pra­cow­ali: z Lip­inek Piotr i Michał Biela, Marek i Prze­mek Kogut, Mar­ian Źrubak oraz Agnieszka i Wiesław Fur­mańczuk; z Ksawerowa : Jan, Mirosława i Wik­to­ria Jad­czak, Maria Domińczuk i Bar­bara Kijańczuk. Składam serdeczne podz­iękowanie. Przy koś­ciele w porząd­kach pomogli następu­jący mieszkańcy Klesz­towa: Maria Kończak, Maria Sulikowska, Jad­wiga Kraluk i Kamil Brylewski. Serdeczne dziękuję. /…/

9.Zmarła śp. Kaz­imiera Gier­szon z Wołkowian, pogrzeb we wtorek o godz. 15.00. /​Wieczny odpoczynek…/


4 Niedziela Wielkiego Postu

LAETARE

10 marca 2024 r.

1.Przy wyjś­ciu z koś­cioła można nabyć baranka paschal­nego na wspar­cie CAR­I­TAS oraz świecę paschalną na stół wielkanocny.

2.Za tydzień będzie można nabyć palmy. A za 2 tygod­nie będą babki wielka­nocne /​w zakrys­tii zapisy/.

3.Można przynosić stare palmy, które zostaną spalone w Wig­ilię Paschalną. Składamy je do pudełka w przed­sionku kościoła.

4.Tak jak w roku poprzed­nim w Wielką Sobotę, aby Pan Jezus nie pozostawał sam w Gro­bie Pańskim będzie można zapisać się na ado­rację w godz­i­nach od 9.30 do 15.30. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut. Zapisy w zakrystii.

5.Wizyta u chorych ze spowiedzią i Komu­nią św. wielka­nocną będzie w Wielki Wtorek 26 marca od godz. 9.00. Proszę o zgłaszanie takich osób.

6.Jak co roku z nas­taniem wiosny zro­bimy porządki przy koś­ciele i na cmen­tarzu. Zapraszam w sobotę 16 marca na godz. 12.30. Na cmen­tarzu porządki robią mieszkańcy: Ksawerowa, Kaz­imierówki i Lip­inek, a przy koś­ciele mieszkańcy Klesz­towa. Proszę o zabranie ze sobą grabek, mioteł, płacht i taczek.

7.Duszpasterz Nauczy­cieli zaprasza na Drogę Krzyżową dla nauczy­cieli 16 marca 2024 r. na godz. 15.00 po lesie Borek/​przed wjaz­dem do Chełma/​Wyjś­cie z koś­cioła pw. Miłosierdzia Bożego, ul. ks. Berezeck­iego 1.


3 Niedziela Wielkiego Postu

3 marca 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Kaz­imierza Królewicza, święto.

2.Zapraszam na nabożeństwa pasyjne w piątki o 17.30 Droga Krzyżowa, a w niedziele Gorzkie Żale o 11.10.

3.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną za ofi­arę bez­imi­enną 100 zł.

4.Dziękuję również za ofi­ary przez­nac­zone na „ domki”, które osła­ni­ają Drogę Krzyżową. Został jeszcze 1” domek” stacji XIV/…/

5.Wizyta u chorych przed Świę­tami będzie w Wielki Wtorek 26 marca od godz. 9.00.

6.W przyszłą niedzielę będę przyj­mował zapisy na palmy i babki wielkanocne.

7.Prasa katolicka. Jest nowy nr Goś­cia Niedziel­nego extra w cenie 12 zł.

8.Wczoraj obył się pogrzeb śp. Zofii Seredy z Klesz­towa. Wieczny odpoczynek/…/


2 Niedziela Wielkiego Postu

25 lutego 2024 r.

1.Dziękuję wszys­tkim, którzy uczest­niczą w nabożeńst­wach pasyjnych i zapraszam do dal­szego uczest­nictwa: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w przyszłą niedziele z racji I niedzieli miesiąca po każdej mszy św.

2.W tym tygod­niu I piątek i pier­wsza sob­ota miesiąca. W piątek spowiedź od godz. 16.30, a w sobotę nabożeństwo o godz. 16.15.

3.W piątek wiz­yta u chorych z Komu­nią świętą od godz. 9.00.

4.W piątek 1 marca przeży­wamy w naszej Ojczyźnie Dzień Żołnierzy Niezłom­nych. Pamię­ta­jmy tego dnia o tych wszys­t­kich, którzy odd­ali życie za wol­ność naszego kraju. Módlmy się też za naszą Ojczyznę.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę na sem­i­nar­ium duchowne, za ofi­ary złożone do puszki na misje. Za tydzień I niedziela miesiąca taca inwestycyjna.

6.Dziękuję również za ofi­ary przez­nac­zone na „ domki”, które osła­ni­ają Drogę Krzyżową. Mamy już sied­miu fundatorów.

Niech Pan Bóg bło­gosławi nas na owocne przeży­wanie Wielkiego Postu.