• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

XVI Niedziela zwykła 21 lipca 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Marii Mag­daleny — święto; we wtorek św. Bry­gidy, Patronki Europy– święto; w środę św. Kingi – wspom­nie­nie; we czwartek św. Jakuba Apos­toła – święto; w piątek św. Joachima i Anny rodz­iców NMP.

2.W piątek 26 lipca w Lubar­towie doroczne uroczys­tości odpus­towe ku czci św. Anny/​pro­gram na tabl­icy ogłoszeń/

3.Dziękuję za pomoc w pra­cach w koś­ciele /​Mateusz Kubów, Łukasz Kubów, Janusz Kubów, Tomasz Chaiński, Mateusz Grzy­wna, Tomasz Grzy­wna, Andrzej Grzywna/.

4.Do naby­cia prasa katolicka.


XV Niedziela zwykła 14 lipca 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Bonawen­tury biskupa, we wtorek Najświęt­szej Maryi Panny z Góry Karmel.

2.Dzisiaj po każdej mszy św. bło­gosław­ieństwo kierow­ców i pojazdów mechan­icznych. Ofi­ary składane przy bło­gosław­ieńst­wie jak co roku przez­nac­zone na Miva Pol­ska – orga­ni­za­cję, która wspiera zakup środ­ków trans­portu dla misjonarzy.

3.Trwają zapisy na Pieszą Piel­grzymkę na Jasną Górę. Bóg zapłać tym, którzy wspier­ają fun­dusz piel­grzymkowy „ Idę z Tobą”.

4.Powoli przy­go­towu­jemy się do naszego Odpustu parafialnego.

Zachę­cam do zgłasza­nia się osób, które chci­ałyby się włączyć w orga­ni­za­cję naszego święta./ np. pomoc w kier­maszu, loterii, deko­racji itp./ Proszę o zgłaszanie się do 4 sierpnia.

5.Jak co roku planu­jemy kier­masz ciast. Osoby, które chci­ałyby upiec ciasto na kiermasz/​proszę również o zgłosze­nie tego do 4 sierpnia.

6.W dal­szym ciągu trwa zgłaszanie deklaracji o przyp­isanie dys­po­nen­tów do poszczegól­nych grobów oraz sprawdze­nie praw­idłowości wyko­nanych zdjęć. Przy­pom­i­nam, że deklaracje można składać w kance­larii parafi­al­nej w godz­i­nach urzę­dowa­nia /​od wtorku do piątku pół godziny po wiec­zornej mszy św. lub po wcześniejszym umówie­niu tele­fon­icznym, a w okre­sie waka­cyjnym tylko po wcześniejszym umówie­niu telefonicznym/.

7.Dziękuję za pomoc w pra­cach w koś­ciele /​Mateusz Kubów, Łukasz Kubów, Janusz Kubów, Tomasz Chaiński, Mateusz Grzy­wna, Tomasz Grzy­wna, Andrzej Grzywna/.

8.We wtorek o godz. 10.00 odbędzie się pogrzeb zmarłej Elż­bi­ety Piątek z Wołkowian/​Wieczny odpoczynek…/


XIV Niedziela zwykła 7 lipca 2024 r.

W tym tygod­niu w liturgii wspom­i­namy: w poniedzi­ałek św. Jana z Dukli; we czwartek św. Benedykta – patrona Europy; w piątek św. Brunona z Kwertfurtu,.

1.We czwartek 11 lipca obchodz­imy 81 r. „krwawej niedzieli” na Wołyniu i całej Rzezi Wołyńskiej. Mod­limy się za wszys­t­kich wymor­dowanych i możli­wość god­nego pochówku.

2.W sobotę 13 maja Dzień Fatim­ski. Zapraszam do kapl­icy na różaniec na godz. 18.30 i mszę św. o godz. 19.00.

3.W przyszłą niedzielę 14.07 po każdej mszy św. bło­gosław­ieństwo dla kierow­ców i wszel­kich pojazdów. Ofi­ary składane przy poświęce­niu przez­nac­zone na MIWA pol­ska– pomoc dla mis­jonarzy w zakupie aut.

4.Trwają zapisy na Pieszą Piel­grzymkę na Jasną Górę. Bóg zapłać tym, którzy wspier­ają fun­dusz piel­grzymkowy „ Idę z Tobą”.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na tacę, indy­wid­u­al­nie, za dzisiejszą tace inwestycyjną.


XIV Niedziela zwykła 30 czer¬wca 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w środę św. Tomasza Apos­toła– święto, w Kat­e­drze święto NMP Płaczącej, w sobotę bł. Marii Teresy Ledó­chowskiej, wspomnienie

2.Trwają zapisy na Pieszą Piel­grzymkę na Jasną Górę. /​różne wari­anty piel­grzy­mowa­nia – Idę ile mogę/​. Można też wesprzeć Fun­dusz „Idę z Tobą”.

3.Od tej niedzieli 30 czer­wca oraz w lipcu i sierp­niu zmi­ana godzin spra­wowa­nia mszy świę­tych w niedziele:

- w kapl­icy msza święta niedzielna w sobotę o godz. 19.00

- w koś­ciele msze święte o godz. 9.00 i 12.00.

4.W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca. W piątek spowiedź od godz. 18.00 i msza święta o godz. 18.30. Nabożeństwo I soboty w kapl­icy o godz. 18.15

5.W piątek wiz­yta u chorych od godz. 9.00.

6.Za tydzień pier­wsza niedziela miesiąca, taca inwestycyjna.

7.Dziękuję za pomoc w złoże­niu pel­letu do piwnicy Mateuszowi Kubów, Łukas­zowi Kubów, Mateuszowi Grzy­wnie, Tomas­zowi Grzy­wnie, Tomas­zowi Chaińskiemu, a Jack­owi Seredzie za uży­cze­nie ładowarki.

8.W sobotę odbył się pogrzeb Wiesława Łukaszczuka z Chełma, a w poniedzi­ałek o godz. 15.00 odbędzie się pogrzeb Jerzego Don­dal­skiego z Klesz­towa. /​Wieczny odpoczynek…/