• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

UROCZYS­TOŚĆ ZESŁA­NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r.

1. Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiąt­nicy, która kończy czas wielkanocny.

2. Jutro święto Najświęt­szej Maryi Panny Matki Koś­cioła. Msza święta o godz. 8.30 i 10.00 /​w kaplicy/​. Nabożeństwo majowe będzie o godz. 8.00. Na Odpust do Brzeźna zaprasza ks. Marek na godz. 11.00.

3. W środę 31 maja o godz. 8.00 w Dębowym Lesie rozpocznie się Bieg Niepodległości im. ks. Stanisława Wawrzyszuka.

4. W czwartek 1 czer­wca o godz. 16.30 grupa młodzieży z naszej parafii przyjmie z rąk ks. biskupa Adama Baba dar Ducha Świętego w sakra­men­cie Bierzmowania.

5. W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 17.15. O godz. 17.45 Nabożeństwo czer­w­cowe i o godz. 18.00 msza św. /​nabożeństwa czer­w­cowe w piątki o godz. 17.40. /

5a. W sobotę nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 17.15.

6. Powoli przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości Bożego Ciała. O przy­go­towanie ołtarzy w tym roku proszę :

I Annopol
II Klesztów
III Wołkowiany
IV Roztoka

- Strażaków proszę o obsługę pro­cesji.
- Zapraszam również dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Próba w przyszłą niedzielę 4 czer­wca po mszy św. z godz. 11.30.

7. Msza św. roczni­cowa I Komu­nii świętej dzieci z klasy IV będzie 11 czer­wca o godz. 11.30. Spotkanie i spowiedź dla dzieci i blis­kich w piątek 2 czer­wca o godz. 16.30.

8. Zachę­cam do czy­ta­nia prasy katolick­iej. Niedziela wydała kwartal­nik „Mag­a­zyn” – Koś­ciół, dziedz­ictwo Ojczyzna w cenie 15 zł.

9. Wczo­raj odbył się pogrzeb Józefa Kupracza z Roz­toki. /​Wieczny odpoczynek/


WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE 21 maja 2023 r.

1.Dzisiaj w naszej parafii 11 dzieci przys­tąpiło do I Komu­nii Świętej. Oga­r­ni­amy wdz­ięczną mod­l­itwą dzieci, rodz­iców i życzymy pięknej przy­jaźni z Panem Jezusem przez całe życie.

2.Od jutra Biały Tydzień. W środę piel­grzy­mu­jemy do Matki Bożej w Krasnobrodzie.

3.W czwartek 26 maja Dzień Matki. Pamię­ta­jmy o tych, dzięki którym przys­zliśmy na świat.

4.Rozpoczęliśmy ostatni tydzień okresu wielka­noc­nego. Przez nowennę przy­go­towu­jemy się do Dnia Pięćdziesiąt­nicy – Zesła­nia Ducha Świętego. Nowennę odmaw­iamy codzi­en­nie po nabożeńst­wie majowym.

5.W przyszłą niedzielę Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.

6.Przypominam i zachę­cam do sko­rzys­ta­nia z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia – tym którzy tego jeszcze nie uczynili - by wypełnić obow­iązek spowiedzi i komu­nii św. wielkanocnej.

7.Poświęcenia pól w poniedzi­ałek 22 maja godz. 19.00 Klesztów i Kol. Klesztów.

8.Dziękuję rodz­i­com dzieci I komu­ni­jnych za porządki w koś­ciele i wokół koś­cioła. Dziękuję również wszys­tkim, którzy kosili trawę na cmentarzu.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo umocni nas w przeży­ciu ostat­niego tygod­nia wielkanocnego.


VI NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 14 maja 2023 r.

1.Za tydzień 21 maja w Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego o godz. 11. 30 jede­naś­cioro dzieci z naszej parafii przyjmie po raz pier­wszy Pana Jezusa w Komu­nii Świętej. Oga­r­ni­amy mod­l­itwą i dzieci i rodziców.

W piątek 19 maja o godz. 19.00 spowiedź dzieci, rodz­iców, chrzest­nych i wszys­t­kich bliskich.

2.W piątek rozpoczy­namy Nowennę przed Uroczys­toś­cią Zesła­nia Ducha Świętego. Nowenna będzie bezpośred­nio po nabożeńst­wie majowym.

3.Bóg zapłać za wszys­tkie ofi­ary składane na potrzeby parafii na tacę czy indywidualnie.

4.Dziękuję Panu Tomas­zowi Białową­sowi za koszenia trawy na cmentarzu.

5.Na sobotę 20 maja na godz. 10.00 zapraszam panów z pod­kaszarkami, aby wykosić trawę na cmen­tarzu tam gdzie nie dojechała duża kosiarka. Komu nie pasuje ten ter­min to zapraszam indywidualnie.

6.W sobotę 20 maja w Żmudzi odbędzie się IX Zlot moto­cyk­lowy. Rozpoczę­cie o godz. 10.00. Szczegóły na plakacie.

7.Poświęcenie pól:

- poniedzi­ałek 15 maja godz. 19.00 Roz­toka, Kol. Roz­toka /​w Roz­toce w świetlicy/​godz. 19.45 Bielin

- wtorek 16 maja godz. 19.15 Kol. Pobołow­ice /​przy kapliczce/

- środa 17 maja godz. 19.00 Ksaw­erów, godz. 19.45 Puszcza

8. Wczo­raj odbył się pogrzeb śp. Mar­i­anny Antczak /​Wieczny odpoczynek…/

Niech Boże bło­gosław­ieństwo umocni nas w przeży­ciu kole­jnego tygodnia.


V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 7 maja 2023 r.

1.Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe codzi­en­nie o 17.40, a w niedziele – dzisiaj po każdej mszy św., a w przyszłym tygod­niu o godz. 11.15. Czci­jmy naszą Matkę Maryję śpiewem litanii loretańskiej.

2.Dziękuję za udział w Uroczys­toś­ci­ach ku czci Matki Bożej Królowej Pol­ski, ku uczcze­niu rocznicy Kon­sty­tucji i wysłuchanie kon­certu. Dziękuję za wywiesze­nie biało-​czerwonych flag.

3.W sobotę 13 maja rozpoczy­namy nabożeństwa fatim­skie. O godz. 17.15 odmówimy różaniec, następ­nie będzie nabożeństwo majowe i msza święta.

4.Bóg zapłać za wszys­tkie ofi­ary składane na potrzeby parafii za dzisiejszą tacę inwestycyjną.

5.Od poniedzi­ałku rozpoczy­namy mod­l­itwę o urodzaje i dobrą pogodę.

Poniedzi­ałek 8 maja – 19.00 Dryszczów; 19.45 Stanisławów

Wtorek 9 maja – 19.00 Dębowy Las; 19.45 Wołkowiany

Środa 10 maja – 19.00 Annopol; 19.45 Syczów

Czwartek 12 maja – 19.00 Kaz­imierówka; 19.45 Lipinki

6.W przyszłym tygod­niu pozostałe miejs­cowości. /​poniedzi­ałek 15 maja – Roz­toka, Kol. Roz­toka i Bielin; wtorek 16 maja - Kol. Pobołow­ice; środa 17 maja – Ksaw­erów i Puszcza i poniedzi­ałek 22 maja – Kol. Klesztów i Klesztów. /​w razie konieczności plan może ulec zmianom/

7.Prasa katolicka