• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

I Niedziela Adwentu

28 listopada 2021 r.

1.Dzisiaj rozpoczy­namy w Koś­ciele nowy rok litur­giczny. Pier­wszym okre­sem nowego roku jest Adwent. Jezus Chrys­tus przy­chodzi, aby dać światu pokój, którego nic nie zach­wieje. To na Niego czekamy w Adwen­cie. Ten czas można przeżyć tak jak każdy inny, bez wysiłku czy reflek­sji duchowej. A można spróbować inaczej.

2.Pierwsza rzecz to RORATY, msza św. o świcie o Najświęt­szej Maryi Pan­nie. Razem z naszą Matką oczeku­jemy przyjś­cia Jezusa. Na roraty zapraszam w soboty o godz. 6.30. Przyjdźmy na nie z lampionami.

3.Druga rzecz to rekolekcje adwen­towe - są zaplanowane na 17 i 18 grudnia.

4.I rzecz trze­cia – tak naprawdę dla wszys­t­kich. Zrodz­iło się we mnie prag­nie­nie, aby zaprosić was do mod­l­itwy na czas adwentu od dzisiaj do 24 grud­nia do Wig­ilii. 27 dni mod­l­itwy za parafię, za rodziny, o umoc­nie­nie wiary, o odnowę duchową, o obronę przez złym duchem. Trzeba zobow­iązać się do jed­nej rzeczy: do mod­l­itwy 1 dziesiątką różańca. Nic więcej. Dajmy się ponieść Duchowi Świętemu. Stwórzmy nawet kilka róż różań­cowych na czas adwentu. Zapraszam po mszy św. do zakrys­tii, aby otrzy­mać tajem­nicę różańcową.

5.W tym tygod­niu 1. czwartek, 1. piątek i 1. sob­ota miesiąca. W I czwartek i I piątek ado­racja Najśw. Sakra­mentu od godz. 16.00. W I sobotę różaniec i 15 min. rozważanie o godz. 16.15.

6.W grud­niu spowiedź i Komu­nia Święta dla niewychodzą­cych z domu będzie w poniedzi­ałek 20.

7.Do naby­cia są świece car­i­tas na stół wigilijny.

8.W przyszłą niedzielę będą pobło­gosław­ione opłatki. Bardzo proszę Rad­nych o rozniesie­nie opłatków wigilijnych.

9.Dziękuję za mod­l­itwę o dobrą pogodę. Dzięki Panu Bogu udało się zamon­tować nowe drzwi do dwóch zakrys­tii i 3 okienka nad zakrys­ti­ami. Teraz czekamy na przyję­cie tych prac przez kon­ser­wa­tora. Od tego jest uza­leżnione otrzy­manie dotacji.

10.Niech Boże bło­gosław­ieństwo pomoże nam w owoc­nym przeży­ciu Adwentu.


XXXIV niedziela zwykła

JEZUSA CHRYS­TUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

21 listopada 2021 r.

1.Przeżywamy dzisiaj ostat­nią niedzielę roku koś­ciel­nego - Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata. Ten dzień uświadamia nam, że Jezus Chrys­tus jest Panem całego wszechświata i całego stworzenia. A za tydzień początek nowego roku litur­gicznego. Rozpoczniemy go Adwentem.

2.Już dziś można zaopa­trzyć się w ZDRAPKĘ ADWEN­TOWĄ, która może być pomocą w przy­go­towa­niu na Boże Narodzenie.

3.Za tydzień będzie można nabyć świece Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom – na stół wigilijny.

4.Na piątek planowany jest mon­taż nowych drzwi do zakrys­tii. Proszę o mod­l­itwę o dobrą pogodę.

5.Bóg zapłać za ofi­ary złożone dzisiaj na nasze sem­i­nar­ium duchowne. Dzisiaj też puszka na pomoc migrantom. Za tydzień zbierzemy tacę inwestycyjną.

6.Od poniedzi­ałku do czwartku nie będzie czynna kance­laria parafi­alna. Sprawy pilne załatwia ks. Darek ze Żmudzi.

7.Zachęcam do sięg­nię­cia po prasę katolicką.

8.W piątek odbył się pogrzeb Urszuli Grzywny./ Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…/

9.Wszystkim życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.


XXXIII niedziela zwykła

14 listopada 2021 r.

1.Za tydzień ostat­nia niedziela roku litur­gicznego – Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata. W parafii św. Rodziny w Chełmie odbędą się obchody Świa­towych Dni Młodzieży. Początek spotka­nia o godz. 17.00. Mam nadzieję, że i z naszej parafii wybierze się del­e­gacja młodzieży/​szukam chętnych/.

2.W przyszłą niedzielę będzie można zaopa­trzyć się w ZDRAPKĘ ADWEN­TOWĄ, która będzie pomocą w przy­go­towa­niu się do Uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego.

3.Bóg zapłać za składane ofi­ary. Dzisiaj taca na budown­ictwo sakralne i puszka przez­nac­zona na pomoc bez­dom­nym. Za tydzień taca na sem­i­nar­ium, a za dwa tygod­nie zbierzemy naszą tacę inwestycyjną.

4.Zachęcam do sięg­nię­cia po prasę katolicką.

Spoko­jnej niedzieli i dobrego tygod­nia wszys­tkim życzę.


XXXII niedziela zwykła

7 listopada 2021 r.

1.Dziękuję serdecznie wszys­tkim za udział i mod­l­itwę w Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i w Dniu Zadusznym. Przy­pom­i­nam, że przez cały listopad można każdego dnia zyski­wać odpust zupełny za zmarłych.

2.Dziękuję też za mod­l­itwę wypominkową. Na wypominki jutro zapraszam Klesztów, Roz­tokę, Kol. Roz­toka i Bielin.

3.We czwartek 11 listopada Nar­o­dowe Święto Niepodległości. Msza Święta za Ojczyznę o godz. 9.00, a po niej złoże­nie wiązanki kwiatów przy naszym pom­niku. Serdecznie zapraszam.

4.Dzisiaj zbier­ane są do puszki ofi­ary na Pomoc Koś­ciołowi w Potrze­bie, a za tydzień taca na budown­ictwo sakralne w archidiecezji.

5.Zachęcam do sięg­nię­cia po prasę katolicką.

6.Komunikat Państ­wowego Powia­towego Inspek­tora San­i­tarnego w Chełmie.

7.Życzę wszys­tkim dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.