• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

PRZEMIE­NIE­NIE PAŃSKIE 6 sierp­nia 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: we wtorek wspom­nie­nie św. Dominika, w środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /​Edyty Stein/​we czwartek święto św. Wawrzyńca, a w piątek wspom­nie­nie św. Klary.

2.W przyszłą niedzielę 13 sierp­nia dzień fatim­ski. Różaniec odmówimy o godz. 11.00.

3.W przyszłą niedzielę po mszy św. z godz. 11.30 na krótkie spotkanie zapraszam te osoby, które zgłosiły się do pomocy przy festynie.

4.W przyszły poniedzi­ałek 14 sierp­nia mod­limy się za naszych blis­kich zmarłych. O godz. 17.15 różaniec wypominkowy i o godz. 18.00 msza św. za pole­conych w wypominkach. Kartki wypominkowe wyłożone są przy wyjś­ciu z kościoła.

5.Kwiaty do deko­racji wokół koś­cioła można przynieść w poniedzi­ałek 14 sierp­nia aby były świeże na odpust. Każda miejs­cowość będzie miała przy­go­towany wazon, do którego wkładamy kwiaty.

6.Przed Odpustem robiąc porządki na cmen­tarzu proszę o właś­ciwą seg­re­gację śmieci.

7.W przyszłą niedzielę będzie ksiądz gość. Zachę­cam do sko­rzys­ta­nia ze spowiedzi. Odpust to nie kra­marze czy fes­tyn, ale to mod­l­itwa i uzyskanie odpustu, który ofi­aru­jemy za siebie czy za osobę zmarłą. A do tego jest potrzebna łaska uświę­ca­jąca i przyję­cie Komu­nii Świętej.

8.W środę o godz. 11.00 jest planowany pogrzeb Doroty Her­but pochodzącej z parafii Żmudź


XVII Niedziela zwykła

30 lipca 2023 r.

1.We wtorek rozpoczy¬namy sier¬pień, miesiąc wielu sym¬bol¬icznych dat i wydarzeń związanych z his¬torią naszej Ojczyzny. To również miesiąc, w którym jesteśmy zaproszeni do pod¬ję¬cia absty¬nencji od alko¬holu i mod¬l¬itwy za Ojczyznę.

2.Zachęcam do pod¬ję¬cia absty¬nencji, jeśli nie na miesiąc to nawet na tydzień czy na kilka dni. Każdy trud pod¬jęty z miłości jest darem miłym Bogu. Osoby pode¬j¬mu¬jące absty¬nencję zostaną wpisane do Księgi Trzeź-​wości. Deklaracje są wyłożone przy wyjś­ciu z koś­cioła. Wypełnione składamy do puszki w kracie.

3. We wtorek 1 sierp­nia przy¬pada rocznica wybuchu Pow¬sta¬nia Warsza-​wskiego. Pamię¬ta¬jmy o wszys¬t¬kich ofi¬arach II wojny świa¬towej, o mod¬li-twie za wszys¬t¬kich, którzy odd¬ali życia w obronie Ojczyzny.

4. W przyszłą niedzielę 6 sierp­nia przeży­wamy Święto Przemie¬nienia Pańskiego.

5.W tym tygod¬niu I czwartek, piątek i I sob¬ota miesiąca. W czwartek ado-​racja od godz. 16.00. W piątek spowiedź od 16.30.

6.Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00

7. Za dwa tygod¬nie 15 sierp¬nia nasz Odpust Parafi¬alny. Podob­nie jak w roku ubiegłym proszę, aby każda z miejs¬cowości przy¬go¬towała bukiet kwiatów, który pod¬kreśli charak¬ter tej Uroczys¬tości. /​Matki Bożej Zielnej/​. Będą przy¬go¬towane pod¬pisane pojem­niki z wodą, do których już w poniedzi­ałek 14 sierp¬nia będzie można przynosić kwiaty.

9. Msza święta za zmarłych w przed¬dzień odpustu w poniedzi­ałek 14 sierp­nia o godz. 18.00 . Będzie poprzed¬zona mod¬l¬itwą wypominkową o godz. 17.15. Po mszy św. pro¬cesja na cmen¬tarz z mod¬l¬itwą za zmarłych.

10. Dziękuję za zgłoszenia upieczenia szar­lotki. W dal­szym ciągu oczekuję na zgłoszenia do pomocy przy fes­tynie parafialnym.

11. We czwartek odbył się pogrzeb śp. Leona Wierzbick­iego z Lip­inek. /​Wieczny odpoczynek…/


XVI Niedziela zwykła 23 lipca 2023 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Kingi, we wtorek święto św. Jakuba Apos­toła i wspom­nie­nie św. Krzysztofa, w środę św. Joachima i Anny — rodz­iców NMP, a w sobotę św. Marty, Marii i Łazarza

2.Dzisiaj po każdej mszy św. bło­gosław­ieństwo kierow­ców i pojazdów mechan­icznych. Ofi­ary składane przy bło­gosław­ieńst­wie jak co roku przez­nac­zone na Miva Pol­ska – orga­ni­za­cję, która wspiera zakup środ­ków trans­portu dla misjonarzy.

3.To ostatni tydzień zapisów na Pieszą Piel­grzymkę na Jasną Górę. Bóg zapłać tym, którzy wspier­ają fun­dusz piel­grzymkowy „ Idę z Tobą”.

4.Zbliża się sier­pień, miesiąc kiedy pode­j­mu­jemy dar absty­nencji od alko­holu. Jak w ubiegłym roku można złożyć swój dar absty­nencji wpisu­jąc się do księgi trzeź­wości /​miesiąc, 2 tygod­nie, tydzień, dzień./ Deklaracje są wyłożone w przed­sionku koś­cioła. Po wypełnie­niu składamy do skar­bonki na kracie.

5.Dziękuję Panu Andrze­jowi Grzy­wnie za wywiezie­nie gruzu po remon­cie ogrodzenia i Pani Marii Niegodzie, która pomogła w porząd­kach na cmentarzu.

6.Zostały odnowione 2 bramki w murze koś­cioła. Dziękuję za to P. Mieczysła­wowi Chomiakowi.

7.Zostały też wywiezione śmieci z cmen­tarza. Kole­jne tony, spowodowane przede wszys­tkim betonem jaki wyrzu­cany jest ze sztucznymi kwiatkami. Zbliża się czas porząd­ków przed odpustem. Uprasza się o właś­ciwą seg­re­gację śmieci.

8.W dal­szym ciągu czekam na zgłoszenia do pomocy przy fes­tynie parafialnym.


16 lipca 2023 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w sobotę święto św. Marii Magdaleny.

2.W przyszłą niedzielę 23 lipca po każdej mszy św. bło­gosław­ieństwo kierow­ców i pojazdów mechan­icznych /​25 lipca wspom­nie­nie św. Krzysztofa/​. Ofi­ary składane przy bło­gosław­ieńst­wie jak co roku przez­nac­zone na Miva Pol­ska – orga­ni­za­cję, która wspiera zakup środ­ków trans­portu dla misjonarzy.

3.Trwają zapisy na Pieszą Piel­grzymkę na Jasną Górę. Bóg zapłać tym, którzy wspier­ają fun­dusz piel­grzymkowy „ Idę z Tobą”.

4.Zapowiedzi przedślubne: Hubert Tatys i Beata Katarzyna Brylewska oboje parafii tute­jszej zapowiedź II.

5.Powoli przy­go­towu­jemy się do naszego Odpustu parafi­al­nego. Przy­pomnę, że w tym roku obchodz­imy piękny jubileusz 250 lat poświęce­nia /​dawniej konsekracji/​naszego koś­cioła. Miało to miejsce 13 listopada 1773 r. Jako, że to jest listopad, więc radosne świę­towanie prze­niesiemy na dzień odpustu, a samą datę poświęce­nia obe­jdziemy na sposób liturgiczny.

6.Oczywiście wszys­tko będzie zależało od naszego wspól­nego zaan­gażowa­nia. Zachę­cam więc do zgłasza­nia się osób, które chci­ałyby się włączyć w orga­ni­za­cję naszego święta w dzień odpustu./ np. pomoc w kier­maszu, loterii, deko­racji itp./ Proszę o zgłaszanie się do 30 lipca.

7.Jak co roku planu­jemy kier­masz ciast. W tym roku trochę w innej for­mule. Zro­bimy święto szar­lotki. Osoby, które chci­ałyby upiec szar­lotkę wg włas­nego przepisu /​a rodza­jów szar­lotek jest wiele/​proszę również o zgłosze­nie tego do 30 lipca.

8.Powoli następuje zgłaszanie deklaracji o przyp­isanie dys­po­nen­tów do poszczegól­nych grobów oraz sprawdze­nie praw­idłowości wyko­nanych zdjęć. Przy­pom­i­nam, że deklaracje można składać w kance­larii parafi­al­nej w godz­i­nach urzę­dowa­nia /​od wtorku do piątku pół godziny po wiec­zornej mszy św. lub po wcześniejszym umówie­niu telefonicznym./

9.Zostały zakońc­zone prace przy murze od strony dzwon­nicy /​a gruz nadal leży/