• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

XXV niedziela w ciągu roku 18 wrześ­nia 2022

1.Dzisiaj Odpust ku czci Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi. Suma o godz. 12.00.

2.Przygotowujemy się do mod­l­itwy „Iskra Bożego Miłosierdzia” czyli Koronka na uli­cach wsi i miast. 28 wrześ­nia o godz. 15.00 zgro­madz­imy się na naszych uli­cach , aby pole­cać nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Intencje jakie towarzyszyć nam będą w tym roku:

- Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Kapłanom, którzy głosić będąi wysław­iać miłosierdzie moje, dam im moc przedzi­wną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których prze­maw­iać będą.” (Dz. 1521)

– Za odd­ale­nie pan­demii koron­awirusa i przestrze­ganie przez wszys­t­kich rządzą­cych należnych praw i wol­ności obywatelskich.

– Za rządzą­cych, aby spra­wowanie władzy trak­towali jako służbę na rzecz wspól­nego dobra nas wszystkich.

– O pokój na Ukrainie i na całym świecie.

– O powrót uchodźców do ich ojczystych kra­jów i pomoc w odbu­dowie ich domów.

– Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

3.Chętnych do poprowadzenia mod­l­itwy zapraszam do zakrys­tii po odbiór materiałów.

4.W zakrys­tii są do naby­cia kalen­darze maryjne na 2023 rok.

5.Do naby­cia prasa katolicka.


XXIV niedziela w ciągu roku 11 wrześ­nia 2022

1.Dzisiaj Odpust ku czci Matki Bolesnej w Doro­husku. Suma o godz. 12.30, a za tydzień 18 wrześ­nia Odpust ku czci Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi. Suma o godz. 12.00.

2.We wtorek 13 dzień miesiąca, Dzień Fatim­ski. Różaniec o godz. 17.30.

3. W imie­niu strażaków dziękuję za przynie­sione już elek­trośmieci i czekamy na jeszcze. Zbiórka do 30 września.

4.Bóg zapłać za wszys­tkie ofi­ary składane na potrzeby parafii.

5.Wrześniową tacę inwest­y­cyjną zbierzemy za tydzień 18 września.

6.Dzisiaj zbier­ane są ofi­ary do puszki na „Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Społecznego Przekazu”.

7.Za tydzień na mszy św. o godz. 11.30 bło­gosław­ieństwo tor­nistrów, ple­caków i przy­borów szkol­nych /​szczegól­nie dzieci z klasy I/ .

8.Do naby­cia prasa katolicka. Niedziela 10 zł.


XXIII niedziela w ciągu roku 4 wrześ­nia 2022

1.Jutro w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Chełm­skiej będzie goś­ciła TV Trwam i Radio Maryja. Początek spotka­nia o godz. 16.30. Cały pro­gram na plaka­cie na tabl­icy ogłoszeń.

2.W środę i czwartek ks. Dziekan Andrzej Sternik zaprasza na Uroczys­tości Maryjne do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Chełm­skiej. Główna msza św. 8 wrześ­nia o godz. 11.30. Szczegóły pro­gramu na tabl­icy ogłoszeń.

3.W czwartek 8 wrześ­nia Święto Nar­o­dzenia Matki Bożej. Msza św. o godz. 18.00. Na zakończe­nie bło­gosław­ieństwo ziarna siewnego.

4.W przyszłą niedzielę po mszy św. z godz. 11.30 zapraszam na spotkanie dzieci i rodz­iców przed I Komu­nią świętą.

5. Przy­pom­i­nam o akcji strażaków: STRAŻAKÓW WSPIER­A­JMY ELEK­TRO­SPRZĘT ODD­A­JMY. Zbiórka elek­trośmieci od 5 do 30 wrześ­nia przy rem­izie strażackiej.

6.Do naby­cia prasa katolicka. Niedziela 10 zł.

7.Apel Policji.

8.Serdecznie dzięku­jemy za niemal dwulet­nią posługę organ­isty P. Mateuszowi Facowi. Życzymy Bożego bło­gosław­ieństwa opieki Matki Bożej i światła Ducha Świętego w rozez­nawa­niu życiowego powołania.


XXII niedziela w ciągu roku 28 sierp­nia 2022

1.W tym tygod­niu I czwartek, piątek i I sob­ota miesiąca. W czwartek ado­racja Pana Jezusa od godz. 17.00, w piątek spowiedź od godz. 17.30, a w sobotę nabożeństwo o godz. 17.15.

2.W czwartek 1 wrześ­nia kole­jna rocznica wybuchu II wojny świa­towej. Pole­camy Bożemu miłosierdziu wszys­tkie ofi­ary i wal­czą­cych w obronie Ojczyzny. Mod­limy się o pokój na świecie.

3.W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00.

4.Msza św. na rozpoczę­cie roku szkol­nego w intencji dzieci, młodzieży i nauczy­cieli w czwartek 1 wrześ­nia o godz. 8.00 w koś­ciele w Żmudzi. Zapraszam dzieci, młodzież z naszej parafii wraz z rodzicami.

5.W dni­ach 34 wrześ­nia 2022 r. (sobota-​niedziela) w Wąwol­nicy będą miały miejsce doroczne uroczys­tości diecez­jalne ku czci Matki Bożej Kębel­skiej. Ksiądz Kus­tosz serdecznie zaprasza.

6.W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 odpraw­imy mszę świętą dziękczynną za zebrane plony. Podz­ięku­jemy Panu Bogu za Jego opiekę troskę i bło­gosław­ieństwo dla naszych parafian.

7.Do naby­cia prasa katolicka.