• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Niedziela Pal­mowa 2 kwiet­nia 2023 r.

1.Dzisiaj, w Niedzielę Pal­mową czyli Męki Pańskiej, wspom­i­namy pamiątkę wjazdu Chrys­tusa do Jero­zolimy, rozpoczy­namy Wielki Tydzień.

2.Od wiec­zora Wielkiego Czwartku rozpoczy­namy Święte Triduum Paschalne – mękę, śmierć i zmartwych­w­stanie Jezusa – cen­trum całego roku litur­gicznego, które będzie trwało aż do niedzieli wieczór. MSZA WIECZ­ERZY PAŃSKIEJ o godz. 18.00. Na zakończe­nie prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do „Ciem­nicy”. Zapraszam w nocy na godzinną ado­rację Pana Jezusa od 23.00 do 24.00. /​GODZINA ŚWIĘTA/.Towarzyszmy Jezu­sowi tej szczegól­nej nocy kiedy jest w więzieniu.

3. W Wielki Piątek obwiązuje nas post ścisły pod wzglę­dem jakoś­ciowym oraz iloś­ciowym. O godz.17.15 pier­wszy dzień Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia, o godz. 17.30 DROGA KRZYŻOWA, a o godz. 18.00 LITUR­GIA WIELKIEGO PIĄTKU. Zakończymy ją prze­niesie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu do Grobu Pańskiego. Koś­ciół będzie otwarty do godz. 22.00. Ofi­ary z ado­racji krzyża przez­nac­zone na utrzy­manie miejsc świę­tych w Ziemi Świętej.

4.Wielka Sob­ota. Czas ciszy i oczeki­wa­nia na zmartwych­w­stanie. Czas naw­iedzenia Pana Jezusa w gro­bie. Zachę­cam do zapisa­nia się na pół­godzinną adorację.

5.Błogosławieństwo pokar­mów rozpoczniemy o godz. 9.00 w koś­ciele, a następ­nie w kole­jności wg listy.

6.WIGILIĘ PASCHALNĄ rozpoczniemy o godz. 20.00 /​proszę przynieść świece i zabez­pieczyć je przed kapaniem wosku/.

7.Procesja rezurek­cyjna o godz. 6.00. Pozostałe Msze św. o 10.00 w kapl­icy i o 11.30 w koś­ciele. Trzeci dzień Nowenny o 11.20.

8.W Poniedzi­ałek Wielka­nocny Msze święte o 8.30, 10.00 i 11.30. Nowenna o godz. 11. 20. Taca na KUL.

9.Dzisiaj mamy kier­masz babek świątecznych. Są jeszcze czeko­lad­owe baranki „Car­i­tas” i świece paschal­nych na stół wielka­nocny. Na bocznych ołtarzach są wyłożone tek­sty do śni­ada­nia wielkanocnego.

10.W Wielką Sobotę przy święce­niu pokar­mów będzie można otrzy­mać mały chle­bek do koszy­czka ze święconką.

11.Przypominam i zapraszam do mod­litewnego spotka­nia przy pom­niku św. Jana Pawła II w Chełmie /​obok Gmachu/​dzisiaj o godz. 21.00

12.W środę o godz. 12.00 odbędzie się pogrzeb śp. Janiny Kończak/​Wieczny odpoczynek…/

Wszys­tkim życzę bło­gosław­ionych dni Wielkiego Tygod­nia i Triduum Paschalnego.


5 Niedziela Wielkiego Postu

PAL­MOWA

26 marca 2023 r.

1.W tym tygod­niu w piątek i w sobotę nasze rekolekcje wielko­postne. Bardzo proszę i zapraszam do pełnego uczest­nictwa przez 2 dni. W piątek msza św. z nauką rekolek­cyjną o godz. 9.00, 11.00 /​w kaplicy/​i o 17.00. Droga Krzyżowa o godz. 16.30.

2.W sobotę spowiedź od. 8.30, od 10.30 /​w kaplicy/​i od 16.30.

3.Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej czyli Pal­mowa. Rozpoczy­namy Wielki Tydzień. Bło­gosław­ieństwo palm pod­czas wszys­t­kich mszy świę­tych. Mszę św. z godz. 11. 30 rozpoczniemy o godz. 11.15 uroczystą procesją.

4.Gorzkie Żale w przyszłą niedzielę o godz. 8.00.

5.Dzisiaj można nabyć baranka paschal­nego, świecę paschalną na stół wielka­nocny oraz palmę. Za tydzień będą babki wielkanocne.

6.Dziękuję za przynosze­nie starych palm. Składamy je do pudełka w przed­sionku kościoła.

7.Dziękuję również za wpisy­wanie się na ado­rację Pana Jezusa w Wielką Sobotę. Dla przy­pom­nienia ado­racja będzie w godz­i­nach od 9.30 do 16.00. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut.

8.Wizyta u chorych ze spowiedzią i Komu­nią św. wielka­nocną będzie w poniedzi­ałek 3 kwiet­nia od godz. 9.00. Proszę o zgłaszanie takich osób.

9.W Niedzielę Pal­mową 2 kwiet­nia ksiądz Dziekan Andrzej Sternik zaprasza wszys­t­kich mieszkańców chełm­szczyzny do wspól­nej mod­l­itwy dziękczyn­nej dar świętego papieża Jana Pawła II. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21.00 przy pom­niku Jana Pawła II w Chełmie /​obok gmachu. W pro­gramie Apel Jasnogórski i Różaniec.

10.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii, na kwiaty do grobu Pana Jezusa. Za tydzień I niedziela miesiąca – taca inwestycyjna.

11.Dziękuję wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się przy pra­cach porząd­kowych przy koś­ciele i na cmen­tarzu, a byli to: przy koś­ciele mieszkańcy Wołkowian i Dębowego Lasu – Jolanta Brudek, Mirosław Brudek, Leszek Ciupa, Iwona Orzę­dowska, Marta Harcej, Ange­lika Kiczyńska, Anna Ołówek, Helena Stafińska, Krystyna Borzęcka, Jad­wiga Grze­gor­czy; na cmen­tarzu: mieszkańcy Kol Klesztów/​ul. Leśna, Łączna, Spacerowa, Połud­niowa, Polna i Krzywa/​Halina Bed­nar­czuk, Maria Niegoda, Stanisława Chaińska, Marcin Waluch, Mał­gorzata Stad­nicka, Hen­ryk Stad­nicki, Agata Kogut, Krystyna Dudas, Hen­ryk Nosal.


4 Niedziela Wielkiego Postu

19 marca 2023 r.

1.Jutro przeży­wamy Uroczys­tość ku czci św. Józefa. To nasza Uroczys­tość odpus­towa. Serdecznie zapraszam na mszę świętą Odpus­tową na godz. 12.00. O godz. 11.30 nabożeństwo ku czci św. Józefa.

2.W zakrys­tii można nabyć baranka paschal­nego oraz świecę paschalną na stół wielkanocny.

3.Można przynosić stare palmy, które zostaną spalone w Wig­ilię Paschalną. Składamy je do pudełka w przed­sionku kościoła.

4.W tym roku w Wielką Sobotę, aby Pan Jezus nie pozostawał sam w Najświęt­szym Sakra­men­cie będzie można zapisać się na ado­rację w godz­i­nach od 9.30 do 15.30. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut. Zapisy w zakrystii.

5.Wizyta u chorych ze spowiedzią i Komu­nią św. wielka­nocną będzie w poniedzi­ałek 3 kwiet­nia od godz. 9.00. Proszę o zgłaszanie takich osób.

6.Spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 24 marca o godz. 18.15. Grupa II /​proszę przynieść Pismo Święte/.

7.W sobotę będziemy przeży­wali Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Msza święta o godz. 18.00. Tego dnia oraz w niedzielę 26 marca pod­czas mszy św. o godz. 11.30 będzie można włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje są wyłożone na bocznych ołtarzach i przy wyjś­ciu z kościoła.

8.Zapowiedzi przedślubne: Zbig­niew Grzeszkiewicz z Kaz­imierzówki par. tute­jszej i Natalia Szynkaruk z Chełma z parafii Chrys­tusa Odkupiciela zap. I.

9.Jak co roku z nas­taniem wiosny zro­bimy porządki przy koś­ciele i na cmen­tarzu. Zapraszam w sobotę 25 marca na godz. 12.00 Na cmen­tarzu porządki robią mieszkańcy: Kol. Klesztów /​ul. Leśna, łączna, Spacerowa, Połud­niowa Polna, Krzywa/​i Puszcza, a przy koś­ciele mieszkańcy Wołkowian i Dębowego Lasu.

10.W piątek odbył się pogrzeb ks. Zbig­niewa Cholewy, który wielokrot­nie posługi­wał w naszej parafii, szczegól­nie pod­czas choroby i po śmierci ks. Jacka. /​Wieczny odpoczynek…/


3 Niedziela Wielkiego Postu

12 marca 2023 r.

1.W tym roku Uroczys­tość św. Józefa przy­pada w IV niedzielę Wielkiego Postu w związku z tym litur­giczne wspom­nie­nie będziemy przeży­wali w poniedzi­ałek 20 marca. To nasza Uroczys­tość odpus­towa. Serdecznie zapraszam na mszę świętą Odpus­tową na godz. 12.00. O godz. 11.30 nabożeństwo ku czci św. Józefa.

2.W zakrys­tii można nabyć baranka paschal­nego oraz świecę paschalną na stół wielkanocny.

3.W poniedzi­ałek 13 marca przy­pada 10 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Fran­ciszka. Pole­ca­jmy jego posługę Bożej Opatrzności.

4.Od przyszłej niedzieli można przynosić stare palmy, które zostaną spalone w Wig­ilię Paschalną. Składamy je do pudełka w przed­sionku kościoła.

5.W tym roku w Wielką Sobotę, aby Pan Jezus nie pozostawał sam w Najświęt­szym Sakra­men­cie będzie można zapisać się na ado­rację w godz­i­nach od 9.30 do 15.30. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut. Zapisy od dziś w zakrystii.

6.Bóg zapłać za ofi­ary składane na sem­i­nar­ium, misje, jako jał­mużna czy na potrzeby parafii. Ostat­nia taca inwest­y­cyjna wyniosła 1244 zł.

7.Spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 17 marca o godz. 18.30. Grupa I /​proszę przynieść Pismo Święte/.