• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

III NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 14 kwiet­nia 2024 r.

1.Dzisiaj przy­pada rocznica Chrztu Pol­ski – święto ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono skła­niać Polaków do man­i­festowa­nia patri­o­tyzmu i pode­j­mowa­nia dzi­ałań na rzecz dobra wspól­nego w Ojczyźnie. Przy­pom­ina też, że chrzest był ele­mentem, od którego zaczęła się his­to­ria Pol­ski i jej chrześ­ci­jańskie dziedzictwo.

2.Dzisiaj również NIEDZIELA BIB­LI­JNA wydarze­nie, które przy­pom­ina nam wielkie znacze­nie Słowa Bożego w naszym życiu.

3.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę na seminarium.

4.Przeżywane obec­nie dni kwiet­nia to wspom­nie­nie mordu NKWD na ofi­cer­ach wojska pol­skiego i osobach cywilnych w Katyniu i innych miejs­cowoś­ci­ach. Otaczamy mod­l­itwą wszys­t­kich wymor­dowanych jeńców wojen­nych i błagamy Boga o zmiłowanie nad naszą Ojczyzną.

5.Komunikat Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Polski.


II NIEDZIELA WIELKA­NOCNA czyli Miłosierdzia Bożego 7 kwiet­nia 2024 r.

1.Dzisiaj przeży­wamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu, mod­l­itwa Koronką do Bożego Miłosierdzia i zaw­ierze­nie naszej parafii i całego świata Bożemu Miłosierdziu. Zachę­cam również do mod­l­itwy Koronką w naszych domach.

2.Dzisiaj Święto patronalne Car­i­tas i rozpoczę­cie Tygod­nia miłosierdzia. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez­nac­zone na fun­dusz Caritas.

3.Za tydzień 14 kwiet­nia przy­pada rocznica Chrztu Pol­ski ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono skła­niać Polaków do man­i­festowa­nia patri­o­tyzmu i pode­j­mowa­nia dzi­ałań na rzecz dobra wspól­nego w Ojczyźnie. Przy­pom­ina też, że chrzest był ele­mentem, od którego zaczęła się his­to­ria Pol­ski i jej chrześ­ci­jańskie dziedzictwo.

4.Za tydzień również NIEDZIELA BIB­LI­JNA wydarze­nie, które ma na celu przy­pom­nieć nam o znacze­niu Słowa Bożego w naszym życiu.

5.Duszpasterz nauczy­cieli i pra­cown­ików oświaty zaprasza na spotkanie świąteczne do Bazy­liki na Górze Chełm­skiej w niedzielę 14 kwiet­nia na godz. 12.00.

6.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną. Za tydzień taca na seminarium.

Życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.


Poniedzi­ałek w Oktawie Wielka­nocny 1 kwiet­nia 2024 r.

1.Serdecznie dziękuję za wspólny czas przeży­cia Wielkiego Postu, Wielkiego Tygod­nia i Triduum Paschal­nego. Za udział w nabożeńst­wach, wspólną modlitwę.

- Serdeczne dzięki wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do przeży­cia tego czasu. Pani Joli Bureć i Joli Chwała za deko­racje kwia­towe, Panu Jack­owi Seredzie za przy­go­towanie ogniska. Mateuszowi Kubów i Mateuszowi Grzy­wnie za pomoc w kon­strukcji ciem­nicy i grobu Pańskiego.

- Dziękuję panom, którzy poz­wo­lili umyć sobie nogi, dziękuję wszys­tkim, którzy trwali na ado­racji Pana Jezusa w cza­sie Godziny Świętej, w Wielki Piątek czy w Wielką Sobotę.

- Dziękuję P. Luc­janowi i całej służ­bie litur­gicznej za piękną posługę przy ołtarzu, dziękuję za włącze­nie się w liturgię czy­ta­ją­cym i śpiewa­ją­cym. Pani Rena­cie za wszys­tkie komen­tarze, które poz­woliły nam jeszcze owoc­niej przeży­wać cel­e­bracje litur­giczne. Dziękuję Kamilowi Brylewskiemu za pomoc w porząd­kach przy koś­ciele i na cmen­tarzu. Dziękuję strażakom za udział w rezurekcji i wartę przy Gro­bie Pańskim. Dziękuję za smaczności podarowane dla proboszcza.

2.Trwa Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego, codzi­en­nie o 17.45.

3.Przyszła niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronal­nym Car­i­tas. Rozpoczyna ona Tydzień Miłosierdzia. Ofi­ary zbier­ane do puszek będą przez­nac­zone na „Fun­dusz Caritas”.

4.W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 wys­taw­ie­nie i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

5.Bóg zapłać za wszys­tkie złożone ofi­ary na kwiaty, jał­mużnę wielko­postną czy na tacę/…/ za dzisiejszą tacę na KUL. Za tydzień taca inwestycyjna.

6.Bóg zapłać za zain­tere­sowanie naszymi kier­maszami przedświątecznymi.

7.W piątek z racji Oktawy nie obow­iązuje wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięsnych.

Życzę wszys­tkim dobrego przeży­wa­nia tajem­nicy Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego.


Ogłoszenia dusz­paster­skie Niedziela Pal­mowa 24 marca 2024 r.

1.Dzisiaj w Niedzielę Męki Pańskiej czyli Pal­mową, wspom­i­namy pamiątkę wjazdu Chrys­tusa do Jero­zolimy, rozpoczy­namy Wielki Tydzień.

2.W Wielki Wtorek 26 marca od. godz. 9.00 wiz­yta u chorych.

3.W WIELKĄ ŚRODĘ ostat­nia Droga Krzyżowa o godz. 16.15.

4.We wieczór Wielkiego Czwartku zakończymy Wielki Post i rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne, pod­czas, którego będziemy przeży­wali – mękę, śmierć i zmartwych­w­stanie Jezusa – cen­trum całego roku litur­gicznego, które będzie trwało aż do niedzieli wieczór. MSZA WIECZ­ERZY PAŃSKIEJ z obrzę­dem umy­cia nóg o godz. 18.00. Na zakończe­nie prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do „Ciem­nicy”. Zapraszam w nocy na godzinną ado­rację Pana Jezusa od 23.00 do 24.00. /​GODZINA ŚWIĘTA/.Towarzyszmy Jezu­sowi tej szczegól­nej nocy kiedy jest w więzieniu.

5. W Wielki Piątek obwiązuje nas post ścisły pod wzglę­dem jakoś­ciowym oraz iloś­ciowym. O godz.17.45 pier­wszy dzień Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia, a o godz. 18.00 LITUR­GIA MĘKI PAŃSKIEJ. Zakończymy ją prze­niesie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu do Grobu Pańskiego. Koś­ciół będzie otwarty do godz. 22.00.Ofiary z ado­racji krzyża przez­nac­zone na utrzy­manie miejsc świę­tych w Ziemi Świętej. Będzie też możli­wość spowiedzi.

6.Wielka Sob­ota. Czas ciszy i oczeki­wa­nia na zmartwych­w­stanie. Czas naw­iedzenia Pana Jezusa w gro­bie. Zachę­cam i proszę do zapisa­nia się na pół­godzinną adorację.

7.Błogosławieństwo pokar­mów rozpoczniemy o godz. 9.00 w koś­ciele, a następ­nie w kole­jności wg listy.

8.WIGILIĘ PASCHALNĄ rozpoczniemy o godz. 20.00 /​proszę przynieść świece i zabez­pieczyć je przed kapaniem wosku/.O godz. 19.45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia.

9.Procesja rezurek­cyjna o godz. 6.00. Pozostałe Msze św. o 10.00 w kapl­icy i o 11.30 w koś­ciele. Trzeci dzień Nowenny o 11.15.

10.Bardzo proszę strażaków o pod­ję­cie straży przy Gro­bie Pańskim i asystę pod­czas pro­cesji rezurekcyjnej.

11.W Poniedzi­ałek Wielka­nocny Msze święte o 8.30, 10.00 i 11.30. Nowenna o godz. 11. 15. Taca na KUL.

12.Proszę o odbiór babek świątecznych osób, które się zapisały na ową babkę. Są jeszcze czeko­lad­owe baranki „Car­i­tas” i świece paschalne na stół wielka­nocny. Przy wyjś­ciu z koś­cioła są również wyłożone karty z prze­biegiem śni­ada­nia wielkanocnego.

13.W Wielką Sobotę — już trady­cyjnie - przy święce­niu pokar­mów będzie można otrzy­mać mały chle­bek do koszy­czka ze święconką.

14.W tym roku Zwias­towanie Pańskie z racji że przy­pada w Wielkim Tygod­niu. Litur­giczne przeży­wanie tej Uroczys­tości będzie dopiero 8 kwiet­nia. A 25 marca czyli jutro rozpoczyna się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Kto by chciał się włączyć w to duchowe dzieło zapraszam dzisiaj do pozosta­nia na krótką chwilę po mszy świętej.

15.Dziękuję za ofi­ary składane na potrzeby parafii, w tym za ofi­ary na wys­trój Grobu Pańskiego i „ Ciemnicy”.

16.Zostały przeprowad­zone prace porząd­kowe na cmen­tarzu. Dziękuję Panu Jack­owi Mał­da­chowskiemu za uży­cze­nie ład­owarki, a Panu Markowi Jam­ro­zowi za wyko­naną pracę.

17.We wtorek odbył się pogrzeb śp. Kaz­imiery Gier­szon z Wołkowian /​Wieczny odpoczynek…/