• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

XXIX niedziela w ciągu roku 16 października 2022

1.Obchodzimy dzisiaj XXII Dzień Papieski pod hasłem BLASK PRAWDY. Dzięku­jemy Panu Bogu za dar Ojca świętego Jana Pawła II. Za jego życie, wiarę i świę­tość, za mądrość jego nauki. Możemy włączyć się w dzieło budowy żywego pom­nika w postaci wspar­cia Dzieła Nowego Tysią­cle­cia – ofi­ary na stype­n­dia dla zdol­nej, a niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.

2.Przy wyjś­ciu z koś­cioła możemy wylosować obrazek ze słowem św. Jana Pawła II.

3.W przyszła niedzielę na godz. 11.30 zapraszam kandy­datów do bierzmowania.

4.Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dnia Zadusznego. To czas szczegól­nej mod­l­itwy za naszych zmarłych.

5.W tym tygod­niu dotrą do wszys­t­kich rodzin w parafii kartki wypominkowe. W listopad­owe dni we wspól­nej mod­l­itwie pole­cać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych. Proszę o czytelne wypeł­ni­anie kart. Wypełnione kartki można składać od przyszłej niedzieli do przy­go­towanej puszki.

6. Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych to również czas więk­szych porząd­ków na cmen­tarzu. Bardzo proszę o zachowanie zasad seg­re­gacji śmieci przy porząd­kach. W tym tygod­niu zostały wywiezione śmieci z cmen­tarza. Dwa kon­tenery plas­tikowych wieńców. /…/

7.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii. Październikową tacę inwest­y­cyjną zbierzemy za tydzień. Mamy już część nagłośnienia. Czekamy na głośniki.

8.W środę obył się pogrzeb śp. Marty Katy ze Stanisła­wowa, a w czwartek śp. Haliny Domińczuk z Roz­toki /​Wieczny odpoczynek…/


XXVIII niedziela w ciągu roku 9 października 2022

1.W czwartek 13 października ostatni Dzień Fatim­ski w tym roku. Różaniec o godz. 16.30.

2.Serdecznie zapraszam do mod­l­itwy różań­cowej. W koś­ciele w dni powszed­nie o godz. 16.30, a w niedziele o godz. 11.00.

3.W piątek 14 października Dzień Edukacji. Obe­j­mu­jemy mod­l­itwą wszys­t­kich nauczy­cieli, szczegól­nie z naszej parafii. Msza św. w ich intencji o godz. 17.00.

4.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili XXII Dzień Papieski pod hasłem BLASK PRAWDY. Jak zawsze będą zbier­ane ofi­ary do puszki na stype­n­dia dla zdol­nej, a niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.

5.Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dnia Zadusznego. To czas szczegól­nej mod­l­itwy za naszych zmarłych. Również czas więk­szych porząd­ków na cmen­tarzu. Bardzo proszę o zachowanie zasad seg­re­gacji śmieci przy porządkach.

6.W związku z nową ustawą, która nakłada obow­iązek ewidencji każdego cmen­tarza, trwają prace nad ewidencją i naszego cmen­tarza. Została już wyko­nana doku­men­tacja fotograficzna. Cmen­tarz będzie podzielony na sek­tory i każdy grób będzie miał swój numer. Wydane też zostaną odpowied­nie zaświad­czenia kto jest dys­po­nen­tem danego grobu. Będą też opłaty na utrzy­manie cmen­tarza, szczegól­nie na wywóz śmieci.

7.Została utwor­zona pier­wsza Mar­garetka /​mod­l­itwa za kapłana/​w naszej parafii. 7 osób pod­jęło dzieło mod­l­itwy za tute­jszego pro­boszcza. Bóg zapłać. Tworzy się już druga.

8.Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 200 zł.

9.W piątek odbył się pogrzeb Fran­ciszka Iwko z Klesz­towa /​Wieczny odpoczynek…/


XXVII niedziela w ciągu roku 2 października 2022

1.Dziękuję za wspólną mod­l­itwę Koronką do Bożego Miłosierdzia i przy przy­drożnych krzyżach i w naszych domach.

2.Serdecznie zapraszam do mod­l­itwy różań­cowej. W koś­ciele w dni powszed­nie o godz. 16.30, a w niedziele o godz. 11.00, a w domach o dowol­nej porze. Dla dzieci przy­go­towane są niespodzianki.

3.W tym tygod­niu I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek ado­racja od godz. 16.00. W piątek spowiedź od 16.15.

4.W piątek od godz. 9.00 wiz­yta u chorych.

5.W zakrys­tii są do naby­cia kalen­darze maryjne na 2023 rok.

6.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 200 zł.

7.Apostolat Mar­garetka – mod­l­itwa za kapłanów. Można dołączyć się do tego mod­litewnego dzieła.

8.Strażacy dziękują za przynie­sione elektro-​śmieci. Zbiórka została zakończona.

9.Do naby­cia prasa katolicka Gość Niedzielny 8 zł. Gość extra 12 zł, Niedziela 10 zł.

10.Wczoraj odbył się pogrzeb śp. Marii Łopuszyńskiej z Kol. Pobołow­ice /​Wieczny odpoczynek/


XXVI niedziela w ciągu roku 25 wrześ­nia 2022

1.Dzisiaj Odpust ku czci Świę­tych Archan­iołów w Kamie­niu. Suma o godz. 12.30, a czwartek 29 wrześ­nia o godz.12.00 Odpust w Wojsławicach.

2.W środę 28 wrześ­nia w rocznicę beat­y­fikacji bł. ks. Michała Sopoćki o godz. 15.00 spo­tykamy się na mod­l­itwie Koronką do Bożego Miłosierdzia przy naszych przy­drożnych krzyżach, aby upraszać Bożej miłości dla nas i całego świta.

3.Chętnych do poprowadzenia mod­l­itwy zapraszam do zakrys­tii po odbiór materiałów.

4.W zakrys­tii są do naby­cia kalen­darze maryjne na 2023 rok.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Bóg zapłać za ofi­ary złożone dzisiaj na nasze Sem­i­nar­ium Duchowne.

6.W sobotę rozpoczy­namy nowy miesiąc – październik. To czas mod­l­itwy różań­cowej i w koś­ciele i w naszych domach. To również I sob­ota miesiąca. Nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 16.15 rozważaniem, o 16.30 różaniec i o godz. 17.00 msza święta.

7.W niedzielę różaniec o godz. 11.00.

8.Do naby­cia prasa katolicka.

9.Jutro o godz. 11.00 pogrzeb śp. Leszka Zelenta z Chełma. /​Wieczny odpoczynek/