• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności

REKOLEKCJE ADWEN­TOWE

W PARAFII

PW. WNIEBOWZ­IĘ­CIA NMP

W KLESZ­TOWIE

1617 GRUD­NIA 2022

Opis: 121

Piątek 16 grudnia

9.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

11.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kaplicy

17.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

Sob­ota 17 grudnia,

8.30 spowiedź

9.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele

10.30 spowiedź

11.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kaplicy

16.30 spowiedź

17.00 Msza święta z nauką rekolek­cyjną /​w kościele


KOMU­NIKAT

PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POLSKI

(Do odczy­ta­nia w ramach ogłoszeń we wszys­t­kich koś­ciołach w Polsce

w Niedzielę Chrys­tusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku)

Drodzy Bra­cia i Siostry w Chrystusie,

W ostat­nim cza­sie w przestrzeni medi­al­nej pojaw­iają się pyta­nia o postawę św. Jana Pawła II wobec dra­matu wyko­rzysty­wa­nia sek­su­al­nego osób mało­let­nich przez niek­tórych duchownych, a także o sposób reagowa­nia na tego rodzaju przestępstwa w cza­sie jego pon­ty­fikatu. Coraz głośniej staw­iana jest teza, że Ojciec Święty nie pod­chodził właś­ci­wie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten prob­lem rozwiązać, a nawet go ukry­wał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na for­mułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarże­nia wpisują się w próby pod­waże­nia auto­ry­tetu św. Jana Pawła II, a nawet zak­wes­t­ionowa­nia jego świę­tości, potwierd­zonej w pro­ce­sie beat­y­fika­cyjnym i kan­on­iza­cyjnym. W kon­sek­wencji stanowi to próbę zniszczenia dziedz­ictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medi­alny atak na św. Jana Pawła II zna­j­duje swoją przy­czynę m.in. w nastaw­ie­niu niek­tórych grup społecznych do jego naucza­nia, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moral­ności życia sek­su­al­nego, a także w głos­zonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczes­nym ide­olo­giom, propagu­ją­cym wykrzy­wioną wizję człowieka i hedo­nizm, relaty­wizm i nihilizm moralny.

Ucz­ciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obow­iązkiem każdego prawego sum­ienia. Dlat­ego też – dnia 14 listopada br. – na Jas­nej Górze, zostało przy­go­towane Stanowisko Rady Stałej Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, wobec dzi­ałań Jana Pawła II odnoszą­cych się do przestępstw sek­su­al­nych wobec mało­let­nich. Jest to sze­rokie opra­cow­anie, które uwzględ­nia zarówno kon­tekst his­to­ryczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunk­owa­nia społeczne, kul­tur­owe i prawne cza­sów, w których żył i pra­cował św. Jan Paweł II.

Zachę­cam wiernych do lek­tury tego tek­stu, a przez to do reflek­sji nad pon­ty­fikatem i spuś­cizną dziejową Papieża Polaka, który jako pier­wszy zwierzch­nik Koś­cioła katolick­iego, zgod­nie z posi­adaną wiedzą, pod­jął zde­cy­dowaną walkę z przy­pad­kami krzy­wdzenia mało­let­nich, a także wprowadził obow­iązu­jące w całym Koś­ciele normy rozlicza­nia tego typu przestępstw.

Ze względu na obję­tość doku­mentu, dostępny jest on na stronach inter­ne­towych episkopatu, poszczegól­nych diecezji, parafii oraz mediów katolic­kich w całym kraju.

Z paster­skim błogosławieństwem,

+ Stanisław Gądecki

Met­ro­polita Poznański

Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Jezus Miłosierny - Puzzle Factory

Kiedy? Niedziela 24 kwiet­nia godz. 15.00

Gdzie? Koś­ciół w Klesztowie

Co? Wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i zaw­ierze­nie parafii i całego świata Bożemu Miłosierdziu


PLAN BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWA POKARMÓW

9.00 koś­ciół

9.30 Dryszczów

9.45 Stanisławów

10.00 Syczów

10.15 Annopol

11.00 Roz­toka

11.15 Kol. Roztoka

11.30 Bielin

11.45 Kaz­imierówka

12.00 Lipinki

12.15 Ksaw­erów

12.30 Puszcza

12.45 Kol. Klesztów

13.15 Wołkowiany

13.30 Dębowy Las

14.00 koś­ciół