• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności
Najnowsze Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 29 maja 2020 r. wydane w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii, zaw­iera m.in. następu­jące uwagi doty­czące kultu religi­jnego:


D E K R E T

doty­czący dys­pensy od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy Świętej


31 maja 2020

Duch Święty – Dawca darów potrzebnych w życiu chrześcijanina

Zapraszam wszys­t­kich parafian na niedzielne Msze Święte

z obrzę­dem namaszczenia ole­jkiem radości.


W dniu 12 lutego 2020 r. w koś­ciele parafi­al­nym w Klesz­towie została odpraw­iona Msza Św. żałobna w intencji Ś.P. ks. kan. Jacka Barteck­iego, pro­boszcza naszej parafii.