• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia
1. Najbliższa środa 5 marca, to Środa Popiel­cowa, rozpoczy­na­jąca okres Wielkiego Postu. Na znak nawróce­nia i pokuty nasze głowy zostaną posy­pane popi­ołem. Msze Święte o 9.00, 10,30 w kapl­icy i 17,00.

1. Rekolekcje ewan­ge­liza­cyjne 1316 marca. Najważniejszym celem tej ewan­ge­liza­cji będzie doprowadze­nie uczest­ników do spotka­nia z Jezusem Chrys­tusem jako Bogiem żywym, obec­nym w his­torii człowieka. Kole­jnym — stworze­nie w parafii wspól­noty żywej wiary oraz danie ludziom oferty pogłębi­a­jącej wiarę w postaci rekolekcji zamknię­tych, kursów, warsz­tatów w jed­nym z ośrod­ków rekolek­cyjnych archi­diecezji, a także inte­gracja środowiska świec­kich i duchownych, którym leży na sercu nowa ewan­ge­liza­cja. Rekolekcje ewan­ge­liza­cyjne przeprowadzą zespoły, w których z kapłanem współpra­cować będzie grupa świec­kich. Treś­cią rekolekcji będzie głosze­nie keryg­matu, czyli pod­sta­wowych prawd Ewan­gelii: miłość Boża, grzech, nawróce­nie, wybór Jezusa i nowe życie z Bogiem. Całość przed­sięwz­ię­cia koor­dynuje Inic­jatywa Ewan­ge­liza­cyjna „Przys­tanek Jezus w Lublinie”. W pro­jekt angażują się wszys­tkie wspól­noty związane z ewan­ge­liza­cją, dzi­ała­jące w Archi­diecezji Lubelskiej.