• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Ogłoszenia dusz­paster­skie

1 listopada 2020 r.

1.Przeżywamy Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. To przepiękny dzień, w którym łączymy się w tajem­nicy świę­tych obcow­a­nia z tymi, którzy są już w niebie. I mod­limy się o łaskę świę­tości dla nas.

2.Jutro Wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny. Mod­limy się za wszys­t­kich, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca, ale jeszcze potrze­bują oczyszczenia.

3.Dzisiaj i jutro msze święte o godz. 8.30 i 10.00 .

4.Możliwość uzyska­nia odpustu zupełnego za zmarłych została przedłużona do końca listopada. Do uzyska­nia odpustu poza naw­iedze­niem miejsc świę­tych należy spełnić zwykłe warunki czyli stan łaski uświę­ca­jącej, przyję­cie Komu­nii św., mod­l­itwa w intenc­jach wyz­nac­zonych przez Ojca Świętego oraz wol­ność od przy­wiąza­nia do jakiegokol­wiek grzechu.

Osoby, które nie mogą opuś­cić domu, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli łącząc się duchowo z tymi, którzy naw­iedzają miejsca święte odmówią pobożnie mod­l­itwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświęt­szej Maryi Panny (na przykład Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia), albo jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofi­arowanie Bogu cier­pień i niedo­god­ności swego życia a także wyk­luczają przy­wiązanie do jakiegokol­wiek grzechu i mają intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy pozostałe zwycza­jne warunki (spowiedź sakra­men­talna, Komu­nia eucharysty­czna i mod­l­itwa w intenc­jach Ojca Świętego).

5.Wypominki:

• wtorek 3 listopada: Wołkowiany, Dębowy Las, Kol. Pobołow­ice i Kalinówka,

• środa 4 listopada: Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów

• czwartek 5 listopada: Kaz­imierówka, Dryszczów i Bielin.

•w piątek 6 listopada: Roz­toka, Kol. Roz­toka, Klesztów

•sob­ota 7 listopada Annopol, Syczów i Stanisławów. Różaniec wypominkowy rozpoczy­namy o godz. 16.15, a o godz. 17.00 Msza Święta za pole­conych w wypominkach.

6.Bardzo serdecznie dziękuję panom za pomoc przy pracy w lesie. Byli to Woj­ciech Borucki, Andrzej Borucki, Kamil Borkowski, Jarosław Murak i Krzysztof Piątek.

7.Trzy lata temu cała Pol­ska otoc­zona była mod­l­itwą różań­cową – Różaniec do granic. W tym roku będzie to Różaniec do granic nieba. Szczególna mod­l­itwa prze­bła­galna za grzech zabi­ja­nia dzieci nien­ar­o­d­zonych i wyna­grodzenia za doz­nane cier­pi­enia. Zachę­cam do tej mod­l­itwy w domu /​tek­sty są przy wyjś­ciu z kościoła/​. A jako wspól­nota parafi­alna zgro­madz­imy się na mod­l­itwę w sobotę 7 listopada. O godz. 18.00 msza święta, a po niej różaniec.

8.W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca. W piątek spowiedź od 15.45 do 16.15. W I sobotę zapraszam na godz. 18.00 na mszę świętą i różaniec wyna­gradza­jący. Będzie to połąc­zone z Różańcem do granic nieba. W piątek od 9.00 odwiedzam chorych.

9.W związku z nieprzewidy­walną sytu­acją związaną z pan­demią zostają przełożone nasze misje parafi­alne na dogod­niejszy czas. Ale dalej proszę o mod­l­itwę w intencji misji.

10.Natomiast 13 listopada w rocznicę poświęce­nia naszej świą­tyni /​247 lat/​– to nasza uroczys­tość parafi­alna, wtedy kiedy miały zakończyć się misje, zostanie poświę­cony nowy krzyż misyjny. Godz­inę tej uroczys­tości podam za tydzień.

11. Zostały też za zgodą i pod okiem kon­ser­wa­torskim odnowione drzwi wejś­ciowe do naszego koś­cioła. Został też założony nowy zamek z atestem.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 18 listopada 2020 r.

Niedziela 1 listopada, Uroczys­tość Wszys­t­kich Świętych

8.30 + Tadeusz Piątek /​im./ ++ Piątków

10.00 za parafian

Poniedzi­ałek 2 listopada Wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych

8.30

10.00 za parafian

Wtorek 3 listopada

16.15 Wypominki

17.00 za pole­conych w wypominkach

Środa 4 listopada, św. Karola Boromeusza

16.15 Wypominki

17.00 za pole­conych w wypominkach

Czwartek 5 listopada, I czwartek miesiąca

16.15 Wypominki

17.00 za pole­conych w wypominkach

Piątek 6 listopada, I Piątek miesiąca

15.45 spowiedź

16.15 Wypominki

17.00 za pole­conych w wypominkach

17.30 O Boże błog. dla Kółek Koronkowych i ich rodzin, + ks. Jacek

Sob­ota 7 listopada, I sob­ota miesiąca

16.15 Wypominki /​kaplica/​

17.00 za pole­conych w wypominkach /​kaplica/​

18.00 + Mar­ian Kamiński /​3 r./

18.30 Różaniec wyna­gradza­jący i rozmyślanie/​do granic nieba/

Niedziela 8 listopada XXXII Niedziela zwykłą

8.30 + Emilia, Józef, Albin, Feliksa. Józef ++ Kosteckich

10.00 +Helena, Maria, Agnieszka, Antoni Słyk ++ Słyków

11.30 + Euge­nia Popek /​30 r./ Bro­nisław, Zenon, Jan, Ste­fan, Edward, Eugeniusz


Ogłoszenia dusz­paster­skie

25 października 2020 r.

1.Rozpoczynamy ostatni tydzień października. Zapraszam na nabożeństwa różań­cowe na godz. 16.30.

2.Za tydzień Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Porządek nabożeństw zaplanowany jest następująco:

1 listopada – Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze święte o godz. 8.30 i 10.00. Po mszy świętej z godz. 10.00 pro­cesja na cmentarz.

2 listopada, Wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Msze Święte o godz. 8.30 i 10.00. Po mszy świętej z godz. 10.00 pro­cesja na cmen­tarz. A jak wyjdzie to zobaczymy. Chodzi przede wszys­tkim o procesję.

3.Wypominki:

•we wtorek 3 listopada: Wołkowiany, Dębowy Las, Kol. Pobołow­ice i Kalinówka,

•w środę 4 listopada: Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów

•we czwartek 5 listopada: Kaz­imierówka, Dryszczów i Bielin.

•w piątek 6 listopada: Roz­toka, Kol. Roz­toka, Klesztów

•w sobotę 7 listopada Annopol, Syczów i Stanisławów. Różaniec wypominkowy rozpoczy­namy o godz. 16.15, a o godz. 17.00 Msza Święta za pole­conych w wypominkach.

4.Zapraszam każdego dnia wiec­zorem, do sko­rzys­ta­nia ze spowiedzi, aby móc ofi­arować swoim bliskim piękny prezent w postaci Komu­nii św. i zyskanego odpustu zupełnego. Najpiękniejsze kwiaty i znicze nie zastąpią tego daru.

5.Ojciec Święty Fran­ciszek udzielił na cały listopad łaskę odpustu zupełnego za zmarłych. Do tej pory były to dni od 1 do 8 listopada. Wyko­rzys­ta­jmy tę łaskę.

6.Przy porząd­kowa­niu na cmen­tarzu pamię­ta­jmy też o tych mogiłach, które są zapom­ni­ane i nikt z blis­kich już nie przychodzi.

7.Bardzo serdecznie dziękuję panom za pomoc przy pracy w lesie. W poniedzi­ałek byli to Krzysztof Piątek, Jarosław Murak, Sła­womir Skrzypa, Stanisław Domińczuk, Kamil Borkowski, Krzysztof Borucki, Sła­womir Paterek, Andrzej Borucki, Marek Kowal­czuk. A w środę Grze­gorz Jad­czak, Fran­ciszek Rudzki, Mateusz Kubów i Krzysztof Piątek. Dziękuję też panom Luc­janowi Kończa­kowi i Markowi Gruszczyńskiemu.

8.Bardzo proszę o pomoc jeszcze na poniedzi­ałek na godz. 10.00. Dokończymy układanie tego co ścięte. Będzie Pan leśniczy i wyp­isze asyg­naty. Kto będzie chętny na drzewo to zapraszam.

9.Bóg zapłać za ofi­ary składane na tacę i indy­wid­u­al­nie na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono 100 zł.

10.Dziękuję też za udział w kier­maszu misyjnym. Zebral­iśmy na pomoc mieszkań­com Rwandy 1300 zł.

11.Zachęcam do sięg­nię­cia po prasę katolicką.

12.Zmarła mama ks. Jacka Barteck­iego śp. Sabina. Pogrzeb we wtorek o godz. 13.00 w Tomas­zowie Lubel­skim. Ze względu na pan­demię rodz­ina prosi o mod­l­itwę w domu. Będzie również trans­misja inter­ne­towa na stronach parafii Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Tomas­zowie Lubel­skim. Pomódlmy się za zmarłą: Wieczny odpoczynek….

Wszys­tkim życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

25 października – 1 listopada 2020 r.

Niedziela 25 października, 30 niedziela zwykła

8.30 + Kaz­imierz Ptak /​16 r./ Robert Wawrynek

10.00 Prze­bła­galna za grzechy z prośbą o Bożą opiekę i błogosławieństwo

11.00 Nabożeństwo różańcowe

11.30 + Józefa Waluch /​25 gr./

Poniedzi­ałek 26 październik

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​26 gr./

Wtorek 27 października

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​27 gr./

17.30 + Piotr Daniluk /​5 r./

Środa 28 października, św. Szy­mona i Judy Tadeusza Ap. święto

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​28 gr./

17.30 + Tadeusz Dec /​im./ ++ Deców, Grun­tows­kich i Kunowskich

Czwartek 29 października

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Zbig­niew Gut /​22 r./

17.30 + Józefa Waluch /​29 gr./

Piątek 30 października

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​30 gr/

Sob­ota 31 października

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Cecylia, Kaz­imierz, Hen­ryk, Jad­wiga ++ z rodziny; Jan, Leokadia,

++ Wój­cików i Włochów i wszys­t­kich zmarłych przodków

Niedziela 1 listopada, Uroczys­tość Wszys­t­kich Świętych

8.30 + Tadeusz Piątek /​im./ ++ Piątków

10.00 za parafian


Ogłoszenia dusz­paster­skie

18 października 2020 r.

1.Zapraszam na nabożeństwa różań­cowe. W dni powszed­nie o godz. 16.30, w niedziele o godz. 11.00. Do środy trwa Nowenna Życia przez wstaw­i­en­nictwo Jana Pawła II. Nowennę rozpoczy­namy o godz. 16.20.

2.Dzisiaj obchodz­imy Świa­towy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny w Koś­ciele. Mod­limy się w intencji mis­jonarzy i o powoła­nia misyjne. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na tacę przez­nac­zone na misje.

3.Dzisiaj też mamy kier­masz misyjny. Można nabyć różne rzeczy wyko­nane w Afryce. Dochód przez­nac­zony jest na pomoc mieszkań­com Kibeho w Rwandzie.

4.Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Porządek nabożeństw będzie następujący:

1 listopada – Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze święte o godz. 8.30 i 10.00. Po mszy świętej z godz. 10.00 pro­cesja na cmentarz.

2 listopada, Wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Msze Święte o godz. 8.30 i 10.00. Po mszy świętej z godz. 10.00 pro­cesja na cmentarz.

5.Wypominki:

•we wtorek 3 listopada: Wołkowiany, Dębowy Las, Kol. Pobołow­ice i Kalinówka,

•w środę 4 listopada: Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów

•we czwartek 5 listopada: Kaz­imierówka, Dryszczów i Bielin.

•w piątek 6 listopada: Roz­toka, Kol. Roz­toka, Klesztów

•w sobotę 7 listopada Annopol, Syczów i Stanisławów. Różaniec wypominkowy rozpoczy­namy o godz. 16.15, a o godz. 17.00 Msza Święta za pole­conych w wypominkach.

6.W Boże Ciało pod­czas wichury zostało powalonych sporo drzew w parafi­al­nym lesie. Zostało rozpoczęte porząd­kowanie. Bardzo proszę o pomoc. W poniedzi­ałek i środę na godz. 10.00. W poniedzi­ałek prosiłbym mężczyzn z Annopola, Syc­zowa, Stanisła­wowa i Dryszc­zowa, a w środę z pozostałej części parafii. Ist­nieje też możli­wość naby­cia drewna na opał po atrak­cyjnej cenie.

7.Bóg zapłać za ofi­ary składane na tacę i indy­wid­u­al­nie na potrzeby parafii.

8.Jak widz­imy, zostały zde­mon­towane drzwi wejś­ciowe do koś­cioła. Zostaną pod­dane renowacji wg wskazań kon­ser­wa­tora zabytków.

9.Zachęcam do sięg­nię­cia po prasę katolicką.

Wszys­tkim życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 1825 października 2020 r.

Niedziela 18 października, 29 niedziela zwykła

8.30 + Józefa Waluch /​18 gr./

10.00 + Dziękczynna w 12 r. ślubu Emilii i Jarosława z prośbą o Boże błog.

i opiekę Matki Bożej

11.00 Nabożeństwo różańcowe

11.30 + Irena /​13 r./ Bolesław /​34 r./ ++ Siejko i Semeniuk

Poniedzi­ałek 19 października, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​19 gr./

17.30 + Jan­ina Seme­niuk /​30 dz po pogrzebie/

Wtorek 20 października, św. Jana Kantego

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Wiesław, Ste­fa­nia Kowal­czyk, Mar­i­anna Popławska

17.30 + Józefa Waluch /​20 gr./

Środa 21 października,

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​21 gr./

Czwartek 22 października, św. Jana Pawła II

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​22 gr./

Piątek 23 października

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​23 gr/

Sob­ota 24 październik

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Feliks /​18 r./ Bolesław, Bro­nisława, Zofia ++ Chojnackich

17.30 + Józefa Waluch /​24 gr./

Niedziela 25 października, 30 niedziela zwykła

8.30 + Kaz­imierz Ptak /​16 r./ Robert ? Wawrzynek

10.00

11.00 Nabożeństwo różańcowe

11.30 + Józefa Waluch /​25 gr./


Ogłoszenia dusz­paster­skie

11 października 2020 r.

1.Trwa październik – miesiąc różań­cowy. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różań­cowe w dni powszed­nie o godz. 16.30, w niedziele o godz. 11.00. a w kapl­icy w piątki o godz. 15.00.

2.Obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Dzięku­jemy za życie i świę­tość Jana Pawła II. Wspier­amy też uzdol­nioną młodzież składa­jąc ofi­ary do puszki.

3.W tym tygod­niu przy­pada 13 dzień miesiąca – Dzień fatim­ski – ostatni w tym roku. Różaniec o godz. 16.30. Tego dnia również rozpoczniemy Nowennę Życia za przy­czyną św. Jana Pawła II otacza­jąc mod­l­itwą sprawę ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Początek nowenny o godz. 16.20.

4.Przygotowujemy się do misji parafi­al­nych. Dziękuję za mod­l­itwę. O mis­jach będzie przy­pom­i­nał nam wywies­zony baner.

5.Możemy też zobaczyć odsłonięty krzyż misyjny z 1964 r. Za zgodą kon­ser­wa­tora zabytków usunęliśmy tuje, które prawie całkowicie zasła­ni­ały krzyż i przy­czyniły się do jego zniszczenia. Jak Pan Bóg poz­woli to ustaw­imy nowy krzyż w cza­sie misji.

6.Dziękuję Mateuszowi Kubów i Mateuszowi Grzy­wnie za ścię­cie tuj i prace porządkowe.

7.Jest jeszcze do ode­bra­nia List do parafian przed misjami (…)

8.Na bocznych ołtarzach i przy wyjś­ciu z koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe.

9.Bóg zapłać za ofi­ary składane na tacę i indy­wid­u­al­nie na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono 100 zł.

10. W dal­szym ciągu obow­iązuje zasada zakry­wa­nia ust i nosa pod­czas nabożeństw.

11.Zachęcam do sięg­nię­cia po prasę katolicką.

12.Niech Pan Bóg wszys­tkim błogosławi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

1118 października 2020 r.

Niedziela 11 października, 28 niedziela zwykła

8.30 + Józefa Waluch /​11 gr./

10.00 + Regina i Władysław Tomiccy, Tadeusz Jankowski, ++ Tomic­kich i Katów

11.00 Nabożeństwo różańcowe

11.30 + Zbig­niew Domińczuk /​16 r./ Maria i Józef Lis

Poniedzi­ałek 12 października

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​12 gr./

17.30 + O Boże błog. opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Mar­tyny, Emilii

i Maksymiliana

Wtorek 13 października, bł. Hon­o­rata Koźmińskiego wspom. Dzień Fatimski

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​13 gr./

Środa 14 października,

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​14 gr./

17.30 + Jan­ina Semeniuk

Czwartek 15 października, św. Teresy od Jezusa, wspom,

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Józefa Waluch /​15 gr./

17.30 + Józef Wasilewski

Piątek 16 października, św. Jad­wigi Śląskiej wspom.

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 + Kazimierz/​11 r./Halina /​4 r./ Edward /​1 r./ Jerzy /​1 r./ ++ Matysiaków

17.30 + Józefa Waluch /​16 gr/

Sob­ota 17 październik, św. Ignacego Anti­ocheńskiego, wspom.

16.30 Nabożeństwo różańcowe

17.00 Dziękczynna w 35 r. ślubu Kaz­imiery i Leszka

17.30 + Józefa Waluch /​17 gr./

Niedziela 18 października, 29 niedziela zwykła

8.30 + Józefa Waluch /​18 gr./

10.00 + Dziękczynna w 12 r. ślubu Emilii i Jarosława z prośbą o Boże błog.

i opiekę Matki Bożej

11.00 Nabożeństwo różańcowe

11.30 + Irena /​13 r./ Bolesław /​34 r./ ++ Siejko i Semeniuk