• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXIII niedziela w ciągu roku 19 listopada 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Rafała Kali­nowskiego, we wtorek Ofi­arowanie Najświęt­szej Maryi Pan­nie, w środę św. Cecyli, a w piątek św. Andrzeja Dung – Lac i towarzyszy.

2.Duszpasterstwo młodzieży w Chełmie zaprasza w przyszłą niedzielę 26 listopada do udzi­ału w obchodach Świa­towych Dni Młodzieży. Rozpoczę­cie o godz. 17.00 Mszą świętą pod prze­wod­nictwem ks. Bpa dama Baba. Po liturgii świadectwa młodych, którzy byli na spotka­niu z papieżem Fran­ciszkiem w Lizbonie. Następ­nym punk­tem pro­gramu będzie uwiel­bi­e­nie, które prowadzić będzie „Chadek Gospel Choir”. Serdecznie zapraszam młodzież do zgłasza­nia się na wyjazd.

3.Dziękuję wszys­tkim za udział i mod­l­itwę w naszych rekolekc­jach przed uroczys­toś­cią rocznicy poświęce­nia naszego koś­cioła, a ks. Mirosła­wowi Bieleck­iemu za ich poprowadzenie.

4.Cieszymy się obec­noś­cią naszego arcy­biskupa Stanisława Budzika. Dzięku­jemy księdzu Arcy­biskupowi za obec­ność wśród nas, za wygłos­zone słowo. I prosimy o paster­skie błogosławieństwo.