• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

I Niedziela Adwentu

28 listopada 2021 r.

1.Dzisiaj rozpoczy­namy w Koś­ciele nowy rok litur­giczny. Pier­wszym okre­sem nowego roku jest Adwent. Jezus Chrys­tus przy­chodzi, aby dać światu pokój, którego nic nie zach­wieje. To na Niego czekamy w Adwen­cie. Ten czas można przeżyć tak jak każdy inny, bez wysiłku czy reflek­sji duchowej. A można spróbować inaczej.

2.Pierwsza rzecz to RORATY, msza św. o świcie o Najświęt­szej Maryi Pan­nie. Razem z naszą Matką oczeku­jemy przyjś­cia Jezusa. Na roraty zapraszam w soboty o godz. 6.30. Przyjdźmy na nie z lampionami.

3.Druga rzecz to rekolekcje adwen­towe - są zaplanowane na 17 i 18 grudnia.

4.I rzecz trze­cia – tak naprawdę dla wszys­t­kich. Zrodz­iło się we mnie prag­nie­nie, aby zaprosić was do mod­l­itwy na czas adwentu od dzisiaj do 24 grud­nia do Wig­ilii. 27 dni mod­l­itwy za parafię, za rodziny, o umoc­nie­nie wiary, o odnowę duchową, o obronę przez złym duchem. Trzeba zobow­iązać się do jed­nej rzeczy: do mod­l­itwy 1 dziesiątką różańca. Nic więcej. Dajmy się ponieść Duchowi Świętemu. Stwórzmy nawet kilka róż różań­cowych na czas adwentu. Zapraszam po mszy św. do zakrys­tii, aby otrzy­mać tajem­nicę różańcową.

5.W tym tygod­niu 1. czwartek, 1. piątek i 1. sob­ota miesiąca. W I czwartek i I piątek ado­racja Najśw. Sakra­mentu od godz. 16.00. W I sobotę różaniec i 15 min. rozważanie o godz. 16.15.

6.W grud­niu spowiedź i Komu­nia Święta dla niewychodzą­cych z domu będzie w poniedzi­ałek 20.

7.Do naby­cia są świece car­i­tas na stół wigilijny.

8.W przyszłą niedzielę będą pobło­gosław­ione opłatki. Bardzo proszę Rad­nych o rozniesie­nie opłatków wigilijnych.

9.Dziękuję za mod­l­itwę o dobrą pogodę. Dzięki Panu Bogu udało się zamon­tować nowe drzwi do dwóch zakrys­tii i 3 okienka nad zakrys­ti­ami. Teraz czekamy na przyję­cie tych prac przez kon­ser­wa­tora. Od tego jest uza­leżnione otrzy­manie dotacji.

10.Niech Boże bło­gosław­ieństwo pomoże nam w owoc­nym przeży­ciu Adwentu.