• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje»Intencje mszalne — Parafia pw. Wniebowz­ię­cia NMP w Klesztowie
KsProboszcz

KsPro­boszcz

sob­ota, 27 maj 2023 21:34

Ogłoszenia dusz­paster­skie

UROCZYS­TOŚĆ ZESŁA­NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r.

1. Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiąt­nicy, która kończy czas wielkanocny.

2. Jutro święto Najświęt­szej Maryi Panny Matki Koś­cioła. Msza święta o godz. 8.30 i 10.00 /​w kaplicy/​. Nabożeństwo majowe będzie o godz. 8.00. Na Odpust do Brzeźna zaprasza ks. Marek na godz. 11.00.

3. W środę 31 maja o godz. 8.00 w Dębowym Lesie rozpocznie się Bieg Niepodległości im. ks. Stanisława Wawrzyszuka.

4. W czwartek 1 czer­wca o godz. 16.30 grupa młodzieży z naszej parafii przyjmie z rąk ks. biskupa Adama Baba dar Ducha Świętego w sakra­men­cie Bierzmowania.

5. W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 17.15. O godz. 17.45 Nabożeństwo czer­w­cowe i o godz. 18.00 msza św. /​nabożeństwa czer­w­cowe w piątki o godz. 17.40. /

5a. W sobotę nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 17.15.

6. Powoli przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości Bożego Ciała. O przy­go­towanie ołtarzy w tym roku proszę :

I Annopol
II Klesztów
III Wołkowiany
IV Roztoka

- Strażaków proszę o obsługę pro­cesji.
- Zapraszam również dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Próba w przyszłą niedzielę 4 czer­wca po mszy św. z godz. 11.30.

7. Msza św. roczni­cowa I Komu­nii świętej dzieci z klasy IV będzie 11 czer­wca o godz. 11.30. Spotkanie i spowiedź dla dzieci i blis­kich w piątek 2 czer­wca o godz. 16.30.

8. Zachę­cam do czy­ta­nia prasy katolick­iej. Niedziela wydała kwartal­nik „Mag­a­zyn” – Koś­ciół, dziedz­ictwo Ojczyzna w cenie 15 zł.

9. Wczo­raj odbył się pogrzeb Józefa Kupracza z Roz­toki. /​Wieczny odpoczynek/

sob­ota, 27 maj 2023 21:28

Intencje mszalne

28 maja – 4 czer­wca 2023

Niedziela 28 maja, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8.30 + Czesław i Regina Szczerepa

10.00 ++ Kasperkiewicz

11.10 nabożeństwo majowe

11.30 + Tadeusz Dec /​9 r./ ++ Grun­tows­kich, Deców, Kunows­kich i Łydzińskich

Poniedzi­ałek 29 maja Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

8.00 Nabożeństwo majowe

8.30 za parafian

10.00 + Helena, Mar­i­anna Słyk++ Słyków i Rupników

Wtorek 30 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Stanisław Bubeła i Helena++ Bubełów, Kraluków, ks. Jacek

19.00 SPOWIEDŹ PRZED BIERZ­MOWANIEM

Środa 31 maja, Naw­iedze­nie NMP, święto

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 Dziękczynna za otrzy­mane łaski dla całej rodziny z prośbą o Boże błog.

dla całej rodziny, dzieci i wnuków

Czwartek 1 czer­wca, Jezusa Chrys­tusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto.

16.30 Msza święta z udzie­le­niem Sakra­mentu bierzmowania

Piątek 2 czer­wca, I piątek miesiąca

17.15 spowiedź

17.45 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Koronkowa

18.30 + Edyta Seme­niuk /​22 r./

Sob­ota 3 czer­wca, św. Karola Lwangi i Towarzyszy męczenników

17.15 Nabożeństwo I sobotnie

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i za Rodz­inę Karmelitańską

Niedziela 4 czer­wca, Najświęt­szej Trójcy

8.30 + Czesława, Mieczysław, Paulina, Kon­stanty Borkowscy ++ Borkowskich

i Brud­ków

10.00 +Jan­ina Czerkawska

11.30 Dziękczynna w 11 r. święceń kapłańs­kich ks. Jarosława Siejko

sob­ota, 20 maj 2023 20:14

Ogłoszenia dusz­paster­skie

WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE 21 maja 2023 r.

1.Dzisiaj w naszej parafii 11 dzieci przys­tąpiło do I Komu­nii Świętej. Oga­r­ni­amy wdz­ięczną mod­l­itwą dzieci, rodz­iców i życzymy pięknej przy­jaźni z Panem Jezusem przez całe życie.

2.Od jutra Biały Tydzień. W środę piel­grzy­mu­jemy do Matki Bożej w Krasnobrodzie.

3.W czwartek 26 maja Dzień Matki. Pamię­ta­jmy o tych, dzięki którym przys­zliśmy na świat.

4.Rozpoczęliśmy ostatni tydzień okresu wielka­noc­nego. Przez nowennę przy­go­towu­jemy się do Dnia Pięćdziesiąt­nicy – Zesła­nia Ducha Świętego. Nowennę odmaw­iamy codzi­en­nie po nabożeńst­wie majowym.

5.W przyszłą niedzielę Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.

6.Przypominam i zachę­cam do sko­rzys­ta­nia z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia – tym którzy tego jeszcze nie uczynili - by wypełnić obow­iązek spowiedzi i komu­nii św. wielkanocnej.

7.Poświęcenia pól w poniedzi­ałek 22 maja godz. 19.00 Klesztów i Kol. Klesztów.

8.Dziękuję rodz­i­com dzieci I komu­ni­jnych za porządki w koś­ciele i wokół koś­cioła. Dziękuję również wszys­tkim, którzy kosili trawę na cmentarzu.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo umocni nas w przeży­ciu ostat­niego tygod­nia wielkanocnego.

sob­ota, 20 maj 2023 20:10

Intencje mszalne

2128 maja 2023

Niedziela 21 maja, WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE

8.00Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

8.30 + Ewa i Alan Kubów /​10 mc/

10.00 + Joanna, Czesław, Bro­nisław, Stanisława ++ Tomic­kich i Kaszyńskich

11.30 w intencji dzieci I Komunijnych

Poniedzi­ałek 22 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 + Hen­ryk Churko ++ Churko

19.00 poświęce­nie pól Klesztów i Kol. Klesztów

Wtorek 23 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 Łopuszyńska

18.30 + Jad­wiga Niedźwiedź /​30 dz po śm./

Środa 24 maja, NMP Wspo­moży­cielki Wiernych

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

Czwartek 25 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 Dziękczynna Ryszarda i Hon­o­raty z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny

Piątek 26 maja, św. Fil­ipa Neri, DZIEŃ MATKI

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 + Regina Chwała /​18 r./ Józef, Ryszard ++ Chwałów

Sob­ota 27 maja

18.40 Nabożeństwo majowe i nowenna

19.00 + Bolesław, Zuzanna, Fran­ciszka, Katarzyna, Wik­tor i Paweł ++ Tomickich

Niedziela 28 maja, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8.30 + Czesław i Regina Szczerepa

10.00 ++ Kasperkiewicz

11.10 nabożeństwo majowe

11.30 + Tadeusz Dec /​9 r./

sob­ota, 13 maj 2023 20:28

Ogłoszenia dusz­paster­skie

VI NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 14 maja 2023 r.

1.Za tydzień 21 maja w Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego o godz. 11. 30 jede­naś­cioro dzieci z naszej parafii przyjmie po raz pier­wszy Pana Jezusa w Komu­nii Świętej. Oga­r­ni­amy mod­l­itwą i dzieci i rodziców.

W piątek 19 maja o godz. 19.00 spowiedź dzieci, rodz­iców, chrzest­nych i wszys­t­kich bliskich.

2.W piątek rozpoczy­namy Nowennę przed Uroczys­toś­cią Zesła­nia Ducha Świętego. Nowenna będzie bezpośred­nio po nabożeńst­wie majowym.

3.Bóg zapłać za wszys­tkie ofi­ary składane na potrzeby parafii na tacę czy indywidualnie.

4.Dziękuję Panu Tomas­zowi Białową­sowi za koszenia trawy na cmentarzu.

5.Na sobotę 20 maja na godz. 10.00 zapraszam panów z pod­kaszarkami, aby wykosić trawę na cmen­tarzu tam gdzie nie dojechała duża kosiarka. Komu nie pasuje ten ter­min to zapraszam indywidualnie.

6.W sobotę 20 maja w Żmudzi odbędzie się IX Zlot moto­cyk­lowy. Rozpoczę­cie o godz. 10.00. Szczegóły na plakacie.

7.Poświęcenie pól:

- poniedzi­ałek 15 maja godz. 19.00 Roz­toka, Kol. Roz­toka /​w Roz­toce w świetlicy/​godz. 19.45 Bielin

- wtorek 16 maja godz. 19.15 Kol. Pobołow­ice /​przy kapliczce/

- środa 17 maja godz. 19.00 Ksaw­erów, godz. 19.45 Puszcza

8. Wczo­raj odbył się pogrzeb śp. Mar­i­anny Antczak /​Wieczny odpoczynek…/

Niech Boże bło­gosław­ieństwo umocni nas w przeży­ciu kole­jnego tygodnia.

sob­ota, 13 maj 2023 19:47

Intencje mszalne

1421 maja 2023

Niedziela 14 maja, 6 Niedziela wielkanocna

8.30 + Fran­ciszek i Emilia Papierz, Jan i Bogu­miła Tatys

10.00 + Salewska

11.15 Nabożeństwo majowe

11.30 za parafian

Poniedzi­ałek 15 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Jan­ina, Fran­ciszek Niegoda, Genowefa , Józef, Ste­fan ++ Zaborek

19.00 poświęce­nie pól Roz­toka i Kol. Roz­toka /​w Roztoce/

19.45 poświęce­nie pól Bielin

Wtorek 16 maja, św. Andrzeja Boboli, święto

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Marcela, Mar­ian, Krystyna, Zbig­niew ++ Biernikierów

18.30 + Maria Lalik /​30 dz po pg/

19.15 poświęce­nie pól Kol. Pobołow­ice /​przy kapliczce/

Środa 17 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Józef Kosik

19.00 poświęce­nie pól Ksaw­erów

19.45 poświęce­nie pól Puszcza

Czwartek 18 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Władysław Daniel /​od chrzest­nego syna Mar­i­ana Dąbka/

Piątek 19 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

18.00 + Maria Lalik /​od Kółek Koronkowych/

19.00 spowiedź dzieci klas III i rodziców

Sob­ota 20 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

18.00 + Józef Niegoda /​25 r./ Halina, Anna, Józef ++ Niegodów

18.30 Dziękczynna w 1 r. urodzin Helenki z prośbą o Boże błog.

Niedziela 21 maja, WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE

8.00Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

8.30 + Ewa i Alan Kubów /​10 mc/

10.00 + Joanna, Czesław, Bro­nisław, Stanisława ++ Tomic­kich i Kaszyńskich

11.30 w intencji dzieci I Komunijnych

sob­ota, 06 maj 2023 21:08

Intencje mszalne

714 maja 2023

Niedziela 7 maja, 5 Niedziela wielkanocna

8.30 ++ Siatków, Alek­sander Wiel­gus ++ Wielgusów

10.00 ++ Janiczuków

11.30 + Euge­nia, Bro­nisław, Edward, Zenon, Jan, Ste­fan, Euge­niusz ++ Popek

Poniedzi­ałek 8 maja, św. Stanisława BiM, Uroczystość

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Stanisław Witamborski

19.00 poświęce­nie pól Dryszczów

19.45 poświęce­nie pól Stanisławów

Wtorek 9 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Bro­nisława i Stanisław Cybulski

19.00 poświęce­nie pól Dębowy Las

19.45 poświęce­nie pól Wołkowiany

Środa 10 maja

17.30 + Adam Grzeszkiewicz /​30 dz po śm.

Nabożeństwo majowe

18.00 + Mar­ian i Jan­ina Matwiejczuk ++ Tatar­cza­ków, ks. Jacek, ks. Stanisław,

dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 poświęce­nie pól Annopol

19.45 poświęce­nie pól Syczów

Czwartek 11 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Mar­i­anna Popławska, Wiesław Kowal­czyk, Ste­fa­nia Kowalczyk

19.00 poświęce­nie pól Kazimierówka

19.45 poświęce­nie pól Lipinki

Piątek 12 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Marek Gruszczyński /​5 mc/​od siostry z rodziną/

Sob­ota 13 maja, DZIEŃ FATIMSKI

17.15 Różaniec Fatim­ski, nabożeństwo majowe

18.00 + Teofil Kuśmier­czuk, Helena, Teofila, Mar­iusz Kuśmier­czuk /​7 r./

18.30 + Jan­ina Krakiewicz /​30 dz po pg/

Niedziela 14 maja, 6 Niedziela wielkanocna

8.30 + Fran­ciszek i Emilia Papierz, Jan i Bogu­miła Tatys

10.00 + Salewska

11.15 Nabożeństwo majowe

11.30 za parafian

sob­ota, 06 maj 2023 21:07

Ogłoszenia dusz­paster­skie

V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 7 maja 2023 r.

1.Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe codzi­en­nie o 17.40, a w niedziele – dzisiaj po każdej mszy św., a w przyszłym tygod­niu o godz. 11.15. Czci­jmy naszą Matkę Maryję śpiewem litanii loretańskiej.

2.Dziękuję za udział w Uroczys­toś­ci­ach ku czci Matki Bożej Królowej Pol­ski, ku uczcze­niu rocznicy Kon­sty­tucji i wysłuchanie kon­certu. Dziękuję za wywiesze­nie biało-​czerwonych flag.

3.W sobotę 13 maja rozpoczy­namy nabożeństwa fatim­skie. O godz. 17.15 odmówimy różaniec, następ­nie będzie nabożeństwo majowe i msza święta.

4.Bóg zapłać za wszys­tkie ofi­ary składane na potrzeby parafii za dzisiejszą tacę inwestycyjną.

5.Od poniedzi­ałku rozpoczy­namy mod­l­itwę o urodzaje i dobrą pogodę.

Poniedzi­ałek 8 maja – 19.00 Dryszczów; 19.45 Stanisławów

Wtorek 9 maja – 19.00 Dębowy Las; 19.45 Wołkowiany

Środa 10 maja – 19.00 Annopol; 19.45 Syczów

Czwartek 12 maja – 19.00 Kaz­imierówka; 19.45 Lipinki

6.W przyszłym tygod­niu pozostałe miejs­cowości. /​poniedzi­ałek 15 maja – Roz­toka, Kol. Roz­toka i Bielin; wtorek 16 maja - Kol. Pobołow­ice; środa 17 maja – Ksaw­erów i Puszcza i poniedzi­ałek 22 maja – Kol. Klesztów i Klesztów. /​w razie konieczności plan może ulec zmianom/

7.Prasa katolicka

poniedzi­ałek, 01 maj 2023 11:53

Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia dusz­paster­skie IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 30 kwiet­nia 2023 r.

1.Dzisiejsza 4 niedziela wielka­nocna to Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień mod­l­itwy o powoła­nia do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

2.Jutro rozpoczy­namy nowy miesiąc — maj. To czas kiedy w sposób szczególny odd­a­jemy cześć Matce Bożej śpiewa­jąc litanię Lore­tańską ku Jej czci w koś­ciele czy przy­drożnych krzyżach i kapliczkach.

3.W koś­ciele nabożeństwa majowe w dni powszed­nie –zasad­niczo– o godz. 17.40, a w najbliższą I niedzielę miesiąca po każdej mszy św.

4.Proszę o uporząd­kowanie przy­drożnych krzyży i dziękuję za już zro­bione porządki przy krzyżach.

5.We wtorek 2 maja Dzień Flagi RP. Wywieśmy nar­o­dowe barwy przy naszych domach.

6.W środę Uroczys­tość Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Pol­ski oraz rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja/​232/​. Msza święta za Ojczyznę i w intencji strażaków o godz. 9.00. Świę­towanie rozpoczniemy o godz. 8.45 złoże­niem przy naszym pom­niku kwiatów i odśpiewaniem hymnu nar­o­dowego. A po mszy świętej zapraszam na kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych w wyko­na­niu Zespołu zGRAny Band.

7.W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca.

8.W I piątek wiz­yta u chorych od godz. 9.00.

9.Spotkanie kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 5 maja godz. 19.00

10.Zostało zain­stalowane nowe nagłośnie­nie w koś­ciele. Dziękuję P. Arka­dius­zowi Cichos­zowi ze Żmudzi za pomoc w instalacji.

11.Przyszła niedziela to pier­wsza niedziela miesiąca – zbierzemy tacę inwestycyjną.

12.Od poniedzi­ałku przyszłego tygod­nia tj. 8 maja rozpoczniemy mod­l­itwę o urodzaje i dobrą pogodę.

Poniedzi­ałek 8 maja – 19.00 Dryszczów; 19.45 Stanisławów

Wtorek 9 maja – 19.00 Dębowy Las; 19.45 Wołkowiany

Środa 10 maja – 19.00 Annopol, 19.45 Syczów

Czwartek 11 maja – 19.00 Kaz­imierówka; 19.45 Lipinki

13​.Do naby­cia prasa katolicka.

poniedzi­ałek, 01 maj 2023 11:49

Intencje mszalne

30 kwiet­nia – 7 maja 2023

4 Niedziela Wielka­nocy 30 kwietnia

8.30 ++ Grzy­wnów: Stanisław, Agnieszka i Antoni

10.00 + Zbig­niew Pąk, Piotr i Karolina Bron­iccy, Czesława i Józef Kubów,

Bro­nisława i Adam Pąk /​od rodziny Pałków/

11.30 + Wanda Gut, Olga Gut, Roza­lia Wasiuk

Poniedzi­ałek 1 maja,

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Sabina Urbańska /r./ ++ Urbańs­kich i Raczyńskich

Wtorek 2 maja, św. Atanazego DZIEŃ FLAGI RP

17.30 + Jan­ina Kończak /​30 dz po śm./

Nabożeństwo majowe

18.00 + Janusz Lalik /​od rodziny Kubów/

Środa 3 maja, Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Polski

8.40 pod­niesie­nie Flagi RP i Hymn Państ­wowy – przy Pom­niku Niepodległości

9.00 Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków poprzed­zona Litanią Loretańska

do NMP

Czwartek 4 maja św. Flo­ri­ana, I Czwartek miesiąca

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Andrzej Kijańczuk /​10 mc/

Piątek 5 maja, I piątek miesiąca

17.30 Nabożeństwo majowe, spowiedź

18.00 + Koronkowa

18.30 + Jan­ina Daniel ++ Danielów i Olchowskich

Sob­ota 6 maja, św. Fil­ipa i Jakuba, święto, I sob­ota miesiąca

17.15 Nabożeństwo I soboty

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi; za Rodz­inę Karmelitańską

w naszej parafii

Nabożeństwo majowe

Niedziela 7 maja, 5 Niedziela wielkanocna

8.30 ++ Siatków, Alek­sander Wiel­gus ++ Wielgusów

10.00 ++ Janiczuków

11.30 + Euge­nia, Bro­nisław, Edward, Zenon, Jan, Ste­fan, Euge­niusz ++ Popek

Strona 1 z 30