• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje»Intencje mszalne — Parafia pw. Wniebowz­ię­cia NMP w Klesztowie
KsProboszcz

KsPro­boszcz

sob­ota, 13 kwiecień 2024 20:55

Ogłoszenia dusz­paster­skie

III NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 14 kwiet­nia 2024 r.

1.Dzisiaj przy­pada rocznica Chrztu Pol­ski – święto ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono skła­niać Polaków do man­i­festowa­nia patri­o­tyzmu i pode­j­mowa­nia dzi­ałań na rzecz dobra wspól­nego w Ojczyźnie. Przy­pom­ina też, że chrzest był ele­mentem, od którego zaczęła się his­to­ria Pol­ski i jej chrześ­ci­jańskie dziedzictwo.

2.Dzisiaj również NIEDZIELA BIB­LI­JNA wydarze­nie, które przy­pom­ina nam wielkie znacze­nie Słowa Bożego w naszym życiu.

3.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę na seminarium.

4.Przeżywane obec­nie dni kwiet­nia to wspom­nie­nie mordu NKWD na ofi­cer­ach wojska pol­skiego i osobach cywilnych w Katyniu i innych miejs­cowoś­ci­ach. Otaczamy mod­l­itwą wszys­t­kich wymor­dowanych jeńców wojen­nych i błagamy Boga o zmiłowanie nad naszą Ojczyzną.

5.Komunikat Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Polski.

APEL

PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POLSKI

O MOD­L­ITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezby­wal­nym prawem każdego człowieka, dlat­ego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego roz­woju. Sza­cunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z pod­sta­wowych powin­ności każdego człowieka.

Mil­iony osób na całym świecie pode­j­mują nieustan­nie stara­nia, aby chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nien­ar­o­d­zone oraz ukazy­wać wszys­tkim jego pię­kno i wartość. Również w naszej ojczyźnie pode­j­mowane są liczne inic­jatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Nar­o­dowy Marsz Życia. Będzie on man­i­fes­tacją sza­cunku wobec życia poczętego, przyję­cia tego życia w miłości oraz wyrazem uzna­nia wobec trudu rodzi­cielstwa, zapew­ni­a­jącego dzieciom możli­wość wzrostu i rozwoju.

W naw­iąza­niu do opub­likowanego wczo­raj Stanowiska ws. poszanowa­nia życia ludzkiego w fazie pre­na­tal­nej i w związku z toczącą się debatą nad pol­skim usta­wodaw­st­wem, ogranicza­ją­cym prawo do życia dzieciom nien­ar­o­d­zonym, zachę­cam gorąco, aby najbliższą niedzielę 14 kwiet­nia uczynić dniem szczegól­nej mod­l­itwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszys­t­kich koś­ciołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, mod­lić się w tej intencji.

Ufam, że stara­nia mil­ionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze więk­szą ochroną życia osób nienarodzonych.

✠ Tadeusz Wojda SAC

Arcy­biskup Met­ro­polita Gdański

Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski

sob­ota, 13 kwiecień 2024 20:22

Intencje mszalne

1421 kwiet­nia 2024

3 Niedziela wielka­nocna 14 kwiet­nia, Święto Chrztu Polski

8.30 ++ Dzi­ałakiewicz: Tadeusz, Mar­i­anna, Tadeusz, ++ Karpińs­kich, Kocyłów,

ks. Stanisław, ks. Jacek

10.00 + Bogu­miła i Jerzy ++ Mazurków

11.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

Chrzest Święty: Pola Grabowska

Poniedzi­ałek 15 kwiet­nia

17.30 + Iwona Krzyżanowska /​3 mc/

18.00 + Jan­ina, Bolesław Rot­mańscy; Jan­ina, Euge­nia, Fran­ciszek, Bro­nisław Neczaj;

Maria i Stanisław Nosol, Rita Spadini

Wtorek 16 kwietnia

17.30 + Kaz­imiera Gier­szon /​30 dz po śm/

18.00 + Zofia Sereda /​od Anny Pastuszak/

Środa 17 kwiet­nia

18.00 + Bal­bina i Euge­niusz Steć

Czwartek 18 kwiet­nia

8.00 za parafian

Piątek 19 kwietnia

18.00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Alfredy Dudas i jej rodziny

/​od Wiesi/

Sob­ota 20 kwiet­nia

8.00 + Józef Jargieło

4 Niedziela wielka­nocna 21 kwietnia

8.30 O Boże błog, opiekę Matki Bożej i anioła stróża dla Cezarego w 3 r. urodzin

10.00 + + Wygadańczuk

11.30 + Władysław, Mieczysław, Roza­lia, Józef, Jan + +Zawiślak

sob­ota, 06 kwiecień 2024 20:04

Ogłoszenia dusz­paster­skie

II NIEDZIELA WIELKA­NOCNA czyli Miłosierdzia Bożego 7 kwiet­nia 2024 r.

1.Dzisiaj przeży­wamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu, mod­l­itwa Koronką do Bożego Miłosierdzia i zaw­ierze­nie naszej parafii i całego świata Bożemu Miłosierdziu. Zachę­cam również do mod­l­itwy Koronką w naszych domach.

2.Dzisiaj Święto patronalne Car­i­tas i rozpoczę­cie Tygod­nia miłosierdzia. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez­nac­zone na fun­dusz Caritas.

3.Za tydzień 14 kwiet­nia przy­pada rocznica Chrztu Pol­ski ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono skła­niać Polaków do man­i­festowa­nia patri­o­tyzmu i pode­j­mowa­nia dzi­ałań na rzecz dobra wspól­nego w Ojczyźnie. Przy­pom­ina też, że chrzest był ele­mentem, od którego zaczęła się his­to­ria Pol­ski i jej chrześ­ci­jańskie dziedzictwo.

4.Za tydzień również NIEDZIELA BIB­LI­JNA wydarze­nie, które ma na celu przy­pom­nieć nam o znacze­niu Słowa Bożego w naszym życiu.

5.Duszpasterz nauczy­cieli i pra­cown­ików oświaty zaprasza na spotkanie świąteczne do Bazy­liki na Górze Chełm­skiej w niedzielę 14 kwiet­nia na godz. 12.00.

6.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną. Za tydzień taca na seminarium.

Życzę dobrej niedzieli i spoko­jnego tygodnia.

sob­ota, 06 kwiecień 2024 19:54

Intencje mszalne

714 kwiet­nia 2024

2 Niedziela po Wielka­nocy 7 kwiet­nia MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.30 + Stanisław Waluch /​17 r./

10.00 Dziękczynna w 57 r. ślubu Jana i Krystyny Kawalec z prośbą o Boże błog.

11.30 ZBIOROWA

- dziękczynna w 61 r.ślubu Wandy i Stanisława /​o Boże błog. dla Anny w 61 r. urodzin

O Boże błog. dla Ewy w 60 r. urodzin/​O Boże błog. dla Marii w 80 r. urodzin/​za rol­ników o wytr­wanie i wsparcie

- + Zenon /​4 r./ Sitar­czuk Jacek, Adela, Euge­niusz, Lucjan/​+Zofia Sereda/​ Leszek Cygan, Euge­nia Ruszkiewicz i Jan­ina /​ Maria Wysocka, Bolesława i Tadeusz Bobeło /​Jan­ina Krakiewicz 1 r. śm.

15.00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Poniedzi­ałek 8 kwiet­nia, ZWIAS­TOWANIE PAŃSKIE

18.00 + Zofia Sereda /​od Kółek Koronkowych/

Wtorek 9 kwietnia

18.00 + Kaz­imiera Gier­szon /​od sąsiadów/

Środa 10 kwiet­nia

18.00 + Adam Grzeszkiewicz /​1 r./

Czwartek 11 kwiet­nia

18.00 + Kaz­imiera Świder­czuk, Maria Pękała

Piątek 12 kwietnia

18.00 + Janusz Pas­tuszak /​5mc/​

18.30 Dziękczynna w 60 r. urodzin Ewy Wasil z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski

Sob­ota 13 kwiet­nia

18.00 + Lucyna i Ryszard Matysiak

18.30 + Anna Kamińska /​7 r./

3 Niedziela wielka­nocna 14 kwietnia

8.30 ++ Dzi­ałakiewicz: Tadeusz, Mar­i­anna, Tadeusz, ++ Karpińs­kich, Kocyłów,

ks. Stanisław, ks. Jacek

10.00 + Bogu­miła i Jerzy ++ Mazurków

11.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

Chrzest Święty: Pola Grabowska

poniedzi­ałek, 01 kwiecień 2024 05:40

Ogłoszenia dusz­paster­skie

Poniedzi­ałek w Oktawie Wielka­nocny 1 kwiet­nia 2024 r.

1.Serdecznie dziękuję za wspólny czas przeży­cia Wielkiego Postu, Wielkiego Tygod­nia i Triduum Paschal­nego. Za udział w nabożeńst­wach, wspólną modlitwę.

- Serdeczne dzięki wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do przeży­cia tego czasu. Pani Joli Bureć i Joli Chwała za deko­racje kwia­towe, Panu Jack­owi Seredzie za przy­go­towanie ogniska. Mateuszowi Kubów i Mateuszowi Grzy­wnie za pomoc w kon­strukcji ciem­nicy i grobu Pańskiego.

- Dziękuję panom, którzy poz­wo­lili umyć sobie nogi, dziękuję wszys­tkim, którzy trwali na ado­racji Pana Jezusa w cza­sie Godziny Świętej, w Wielki Piątek czy w Wielką Sobotę.

- Dziękuję P. Luc­janowi i całej służ­bie litur­gicznej za piękną posługę przy ołtarzu, dziękuję za włącze­nie się w liturgię czy­ta­ją­cym i śpiewa­ją­cym. Pani Rena­cie za wszys­tkie komen­tarze, które poz­woliły nam jeszcze owoc­niej przeży­wać cel­e­bracje litur­giczne. Dziękuję Kamilowi Brylewskiemu za pomoc w porząd­kach przy koś­ciele i na cmen­tarzu. Dziękuję strażakom za udział w rezurekcji i wartę przy Gro­bie Pańskim. Dziękuję za smaczności podarowane dla proboszcza.

2.Trwa Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego, codzi­en­nie o 17.45.

3.Przyszła niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronal­nym Car­i­tas. Rozpoczyna ona Tydzień Miłosierdzia. Ofi­ary zbier­ane do puszek będą przez­nac­zone na „Fun­dusz Caritas”.

4.W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 wys­taw­ie­nie i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

5.Bóg zapłać za wszys­tkie złożone ofi­ary na kwiaty, jał­mużnę wielko­postną czy na tacę/…/ za dzisiejszą tacę na KUL. Za tydzień taca inwestycyjna.

6.Bóg zapłać za zain­tere­sowanie naszymi kier­maszami przedświątecznymi.

7.W piątek z racji Oktawy nie obow­iązuje wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięsnych.

Życzę wszys­tkim dobrego przeży­wa­nia tajem­nicy Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego.

poniedzi­ałek, 01 kwiecień 2024 05:29

Intencje mszalne

17 kwiet­nia 2024

PONIEDZI­AŁEK W Oktawie Wielka­noc­nej 1 kwietnia

8.30 + Jad­wiga i Ste­fan Żołnik, Helena Denes

10.00 ++ Sieniawskich

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Czesława, Władysław, Jerzy War­goc­kich, Elż­bi­eta, Adam Jańczuk, ks. Jacek,

Dziękczynna w 80 r. urodzin Marty Kata

WTOREK WIELKA­NOCNY 2 kwietnia

17.30 +Zofia Sereda /​30 dz po śmierci/

17.45 nowenna

18.00 + Jan­ina Kończak /​1 r./ ++ Chwałów i Kończaków

ŚRODA Wielka­nocna 3 kwietnia

17.45 nowenna

18.00 Dziękczynna w 84 rocznicę urodzin Alfredy Buczko z prośbą o zdrowie i Boże

błog.

Czwa­tek Wielka­nocny 4 kwiet­nia I Czwartek miesiąca

17.00 Ado­racja Najświ­et­szego Sakramentu

17.45 nowenna

18.00 Dziękczynna w 13 r. urodzin Maksy­mil­iana z prośbą o Boże błog

18.30 Stanisław Roma­niuk /​od córki Alicji z rodziną/

Piątek Wielka­nocny 5 kwiet­nia I Piątek miesiąca

17.00 + Helenę Fur­mańczuk /​9 4./ Władysław ++ Wierzbic­kich i Furmańczuków

17.30 spowiedź

17.45 nowenna

18.00 Koronkowa

Sob­ota Wielka­nocna 6 kwiet­nia I Sob­ota miesiąca

17.00 Nabożeństwo I soboty

17.45 Nowenna

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i za naszą rodz­inę szkaplerzną

2 Niedziela po Wielka­nocy 7 kwiet­nia MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.30 + Stanisław Waluch /​17 r./

10.00 Dziękczynna w 57 r. ślubu Jana i Krystyny Kawalec z prośbą o Boże błog.

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 ZBIOROWA

- dziękczynna w 61 r.ślubu Wandy i Stanisława

- o Boże błog. dla Anny w 61 r. urodzin

- O Boże błod. dla Ewy w 60 r. urodzin

- + Zenon /​4 r./ Sitar­czuk Jacek, Adela, Euge­niusz, Lucjan

- + Zofia Sereda

- + Leszek Cygan

sob­ota, 23 marzec 2024 21:15

Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia dusz­paster­skie Niedziela Pal­mowa 24 marca 2024 r.

1.Dzisiaj w Niedzielę Męki Pańskiej czyli Pal­mową, wspom­i­namy pamiątkę wjazdu Chrys­tusa do Jero­zolimy, rozpoczy­namy Wielki Tydzień.

2.W Wielki Wtorek 26 marca od. godz. 9.00 wiz­yta u chorych.

3.W WIELKĄ ŚRODĘ ostat­nia Droga Krzyżowa o godz. 16.15.

4.We wieczór Wielkiego Czwartku zakończymy Wielki Post i rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne, pod­czas, którego będziemy przeży­wali – mękę, śmierć i zmartwych­w­stanie Jezusa – cen­trum całego roku litur­gicznego, które będzie trwało aż do niedzieli wieczór. MSZA WIECZ­ERZY PAŃSKIEJ z obrzę­dem umy­cia nóg o godz. 18.00. Na zakończe­nie prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do „Ciem­nicy”. Zapraszam w nocy na godzinną ado­rację Pana Jezusa od 23.00 do 24.00. /​GODZINA ŚWIĘTA/.Towarzyszmy Jezu­sowi tej szczegól­nej nocy kiedy jest w więzieniu.

5. W Wielki Piątek obwiązuje nas post ścisły pod wzglę­dem jakoś­ciowym oraz iloś­ciowym. O godz.17.45 pier­wszy dzień Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia, a o godz. 18.00 LITUR­GIA MĘKI PAŃSKIEJ. Zakończymy ją prze­niesie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu do Grobu Pańskiego. Koś­ciół będzie otwarty do godz. 22.00.Ofiary z ado­racji krzyża przez­nac­zone na utrzy­manie miejsc świę­tych w Ziemi Świętej. Będzie też możli­wość spowiedzi.

6.Wielka Sob­ota. Czas ciszy i oczeki­wa­nia na zmartwych­w­stanie. Czas naw­iedzenia Pana Jezusa w gro­bie. Zachę­cam i proszę do zapisa­nia się na pół­godzinną adorację.

7.Błogosławieństwo pokar­mów rozpoczniemy o godz. 9.00 w koś­ciele, a następ­nie w kole­jności wg listy.

8.WIGILIĘ PASCHALNĄ rozpoczniemy o godz. 20.00 /​proszę przynieść świece i zabez­pieczyć je przed kapaniem wosku/.O godz. 19.45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia.

9.Procesja rezurek­cyjna o godz. 6.00. Pozostałe Msze św. o 10.00 w kapl­icy i o 11.30 w koś­ciele. Trzeci dzień Nowenny o 11.15.

10.Bardzo proszę strażaków o pod­ję­cie straży przy Gro­bie Pańskim i asystę pod­czas pro­cesji rezurekcyjnej.

11.W Poniedzi­ałek Wielka­nocny Msze święte o 8.30, 10.00 i 11.30. Nowenna o godz. 11. 15. Taca na KUL.

12.Proszę o odbiór babek świątecznych osób, które się zapisały na ową babkę. Są jeszcze czeko­lad­owe baranki „Car­i­tas” i świece paschalne na stół wielka­nocny. Przy wyjś­ciu z koś­cioła są również wyłożone karty z prze­biegiem śni­ada­nia wielkanocnego.

13.W Wielką Sobotę — już trady­cyjnie - przy święce­niu pokar­mów będzie można otrzy­mać mały chle­bek do koszy­czka ze święconką.

14.W tym roku Zwias­towanie Pańskie z racji że przy­pada w Wielkim Tygod­niu. Litur­giczne przeży­wanie tej Uroczys­tości będzie dopiero 8 kwiet­nia. A 25 marca czyli jutro rozpoczyna się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Kto by chciał się włączyć w to duchowe dzieło zapraszam dzisiaj do pozosta­nia na krótką chwilę po mszy świętej.

15.Dziękuję za ofi­ary składane na potrzeby parafii, w tym za ofi­ary na wys­trój Grobu Pańskiego i „ Ciemnicy”.

16.Zostały przeprowad­zone prace porząd­kowe na cmen­tarzu. Dziękuję Panu Jack­owi Mał­da­chowskiemu za uży­cze­nie ład­owarki, a Panu Markowi Jam­ro­zowi za wyko­naną pracę.

17.We wtorek odbył się pogrzeb śp. Kaz­imiery Gier­szon z Wołkowian /​Wieczny odpoczynek…/

PLAN BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWA POKAR­MÓW 2024

9.00 kościół

9.30 Dryszczów

9.45 Stanisławów

10.00 Syczów

10.15 Annopol

11.00 Roztoka

11.15 Kol. Roztoka

11.30 Bielin

11.45 Kazimierówka

12.00 Lipinki

12.15 Ksawerów

12.30 Puszcza

12.45 Klesztów ul. Leśna

13.15 Wołkowiany, ul. Modra

13.30 Wołkowiany ul. Dębowy Las

13.45 Kol. Pobołowice

14.00 kościół

sob­ota, 23 marzec 2024 20:09

Intencje mszalne

INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH

24 marca – 1 kwiet­nia 2024

Niedziela 24 marca, NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJPALMOWA

8.00 GORZKIE ŻALE

8.30 + Katarzyna, Wacław Jan­iccy, Bro­nisława i Józef Ruszkiewicz ++ z rodziny

10.00 + Wacław Pałczyński ++ Wachów, Mal­ców i Pałczyńskich

11.30 + Ste­fan Wołczuk /​28 r./ ++ Wołczuków

WIELKI PONIEDZI­AŁEK 25 marca

17.00 za parafian

WIELKI WTOREK 26 marca

17.00 + Stanisław Roma­niuk /​od Jad­wigi i Jolanty/

WIELKA ŚRODA 27 marca

16.15 DROGA KRZYŻOWA

17.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa OO. Pio­tra, Wital­ija, Jerzego i Mikołaja

WIELKI CZWARTEK 28 marca

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

18.00 MSZA WIECZRZY PAŃSKIEJ

WIELKI PIĄTEK 29 marca

17.45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

18.00 LITUR­GIA MĘKI PAŃSKIEJ

ADO­RACJA DO GODZ. 22.00 /​MOŻLI­WOŚĆ SPOWIEDZI/

WIELKA SOB­OTA 30 marca

CISZA WIELKIEJ SOBOTY ADO­RACJA PANA JEZUSA W GROBIE

19. 45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

20.00 LITUR­GIA WIG­ILII PASCHALNEJ

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA PAŃSKIEGO 31 marca

6.00 REZUREKCJA - za parafian

10.00 + Wale­ria i Władysław Kowalczuk

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Bogu­miła, Jan, Hen­ryk Tatys, Emilia i Fran­ciszek Papierz

KONIEC TRIDUUM PASCHALNEGO

PONIEDZI­AŁEK W Oktawie Wielka­noc­nej 1 kwietnia

8.30 + Jad­wiga i Ste­fan Żołnik, Helena Denes

10.00 ++ Sieniawskich

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Czesława, Władysław, Jerzy War­goc­kich, Elż­bi­eta, Adam Jańczuk, ks. Jacek,

Marta Kata

Strona 1 z 40